รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ
ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
901 ด.ช. สิริการณ์ เพชรโอ ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
902 ด.ญ. ธันยาภรณ์ สุทธิประภา ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
903 ด.ช. ณรภัค ภัทรพงศ์วัฒนา ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
904 ด.ช. กิตติพงษ์ ศรีวิชัย ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
905 ด.ช. ทสพร ติ๊บประสาร ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
906 ด.ญ. ปฏิมากรณ์ ไหล่ขาฆ ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
907 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ทรัพย์คงดี ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
908 ด.ญ. อคัมย์ ศรดอก ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
909 ด.ญ. นัทชา หวังหยิบกลาง ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
910 ด.ญ. สุชานุช ชิระนุรังสี ป.5 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
911 ด.ญ. เคทลิน ไกรเพ็ชร เอวานส์ ป.4 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
912 ด.ช. มนัสวิน ขอขจายเกียรติ ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ