รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ
ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
951 ด.ช. ตฤณ นิกรปกรณ์ ป.4 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
952 ด.ญ. นิลเนตร นามพูน ป.5 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
953 ด.ช. ภูผา สุนทรประเวส ป.4 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
954 ด.ช. ณัฐนนท์ อิ่มน้อย ป.4 พระแม่สกกลสงเคราะห์ นนทบุรี
955 ด.ช. คฑาภณ เพื่อนรักษ์ ป.5 สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ กรุงเทพมหานคร
956 ด.ญ. ถนอมบงกช อนุสรณ์พาณิชย์ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
957 ด.ช. ฐปนัท ชัยพัฒน์ ป.4 พระตำหนักสวนกุหลาบ นครปฐม
958 ด.ญ. ชุติกาญจน์ มหิทธิกร ป.5 สกุลศึกษา นครราชสีมา
959 ด.ญ. พิชญา มนต์วิเศษ ป.5 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
960 ด.ช. จิรเมศร์ วัฒนะศรีพงษ์ ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
961 ด.ช. สรวิชญ์ แตงแก้ว ป.6 สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี
962 ด.ช. ธรรศ ตันประเสริฐ ป.5 สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
963 ด.ช. ธนิสร เหมือนแดง - ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
964 ด.ช. พิภัช ทัศไนยเธียรกุล ป.6 จารุวรรณ กรุงเทพมหานคร
965 ด.ญ. พัทรดา ทัศไนยเธียรกุล ป.4 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
966 ด.ช. พีรดนย์ งามขจรวิวัฒน์ ป.5 อรรถมิตร กรุงเทพมหานคร
967 ด.ช. กฤษดา ยอดสุรางค์ ป.6 กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร
968 ด.ญ. จิราวรรณ ดุลระรัมย์ ป.6 กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร
969 ด.ช. ธีมัต แพงพันตอง ป.6 กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร
970 ด.ช. วีรัช สัจจะสุริยกุล ป.6 กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร
971 ด.ญ. นภสร วิบูลย์แสง ป.6 กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร
972 ด.ญ. กัญญาณัฐ วาฑิตศุภผล ป.6 กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร
973 ด.ญ. เมธาวี อมรมธุรพจน์ ป.6 กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร
974 ด.ญ. นิอร ชูจันทร์ ป.6 กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร
975 ด.ญ. ณัฐชยา เพิ่มพูล ป.6 กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร
976 ด.ญ. ธัญลินี นาลาด ป.6 กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร
977 ด.ญ. ชนิกานต์ ศุภบัณฑิต ป.5 เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
978 ด.ญ. วรรณณิศา เฮ้งไพบูลย์ - เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
979 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ไตรรัตน์อุดมกุล ป.5 เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
980 ด.ญ. สริตตา ยันตรปกรณ์ ป.5 เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
981 ด.ญ. อภิชญา เรืองศีรีอัญญะ ป.5 เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
982 ด.ญ. จิรัชยา วิทยาประภากร ป.5 เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
983 ด.ญ. อรกัญญา สดใส ป.5 เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
984 ด.ญ. จันทรรัตน์ รัตนะ ป.5 เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
985 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา เอกพรประสิทธิ์ ป.6 เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
986 ด.ญ. ชลากร เชิดชูสุวรรณ ป.6 เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
987 ด.ญ. ณัฐฏธิดา แสงชัย ป.6 เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
988 ด.ช. ภูมินทีรวี ขำสะอาด ป.6 เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
989 ด.ญ. สลิตตา จันทรบุตร ป.6 เลิศหล้าเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
990 ด.ช. มาร์ค   ภาสกร ริฟไคนด์ ป.5 เลิศหล้าเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
991 ด.ญ. พัทธนันท์ พงษ์ศิริรัชกุล ป.6 เลิศหล้าเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
992 ด.ช. พงศ์ณวิชญ์ งามสวนพลู ป.6 เลิศหล้าเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
993 ด.ญ. นัฐชนก จุมที ป.6 เลิศหล้าเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
994 ด.ญ. นภัษ เลาหศิริปัญญา ป.6 เลิศหล้าเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
995 ด.ญ. ทิพามณี ลำพุทธา ป.4 เลิศหล้าเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
996 ด.ญ. ทอฝัน วรบรรพต ป.4 เลิศหล้าเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
997 ด.ญ. เคลี กุสุพลนนท์ ป.5 เลิศหล้าเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
998 ด.ญ. ญาต เบญจางคลุก ป.4 เลิศหล้าเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
999 ด.ญ. ปิติประภา ธนวัฒนากุล ป.5 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1000 ด.ญ. ปรวีร์ โชคครรชิตไชย ป.4 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ