รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ
ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
1001 ด.ญ. ภัทริดา สมคะเน - ยอเซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
1002 ด.ญ. ยุ่ยหาน หวง ป.6 ยอเซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
1003 ด.ญ. พัชธินัน สุขุตมัตนติ ป.6 ยอเซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
1004 ด.ช. รัชชานนท์ ทนก่ำ ป.6 ยอเซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
1005 ด.ช. ปฏิมากร ฤทธิ์สมบูรณ์ ป.6 ยอเซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
1006 ด.ช. พีระวัฒน์ วงศ์ปิ่นแก้ว ป.5 ยอเซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
1007 ด.ญ. นิรมัย บุญบางยาง ป.5 ยอเซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
1008 ด.ช. อริยะ ปัญญาวัฒนาสกุล ป.5 ยอเซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
1009 ด.ช. ธรรศธรรม ปวิดาภา - ยอเซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
1010 ด.ญ. จิ้งเซียน หวง ป.4 ยอเซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
1011 ด.ช. เนติธร แก้วกระจ่าง ป.4 ยอเซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
1012 ด.ช. พรหมพิริยะ โชติภาคยกุล ป.4 ยอเซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
1013 ด.ญ. อชิรญา งามสง่า ป.4 ยอเซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
1014 ด.ช. อรรณพ ทีวะสุเวทย์ ป.4 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1015 ด.ญ. บุณยวีย์ เนตรศิริ ป.4 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1016 ด.ญ. กิรติภัทร โสภา ป.4 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1017 ด.ญ. ขวัญชนก วงศ์มหาเจิม ป.4 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1018 ด.ญ. ธนทัต ม่วงเงิน ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1019 ด.ช. วีระพงศ์ เธีรสรรชัย ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1020 ด.ญ. วัชราภรณ์ ใจหาญ ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1021 ด.ญ. นววรรณ บัวแก้ว ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1022 ด.ญ. วรินรำไพ ถานามอญ ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1023 ด.ญ. พร้อมพร เจริญภาพ ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1024 ด.ญ. ลาภินี ทาโทน ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1025 ด.ญ. ธิดารัตน์ ผาด่านแก้ว ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1026 ด.ญ. ศุภนันท์ กิตติศักดิ์บุญสุข ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1027 ด.ช. ปณิธิ วโรภาสกร ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1028 ด.ช. ธนกร รัตนจำนงค์ ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1029 ด.ช. วรเชษฐ์ สุดสีเลี้ยง ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1030 ด.ช. ภากร เมฆสุวรรณ ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1031 ด.ช. คริษฐ์ คลิ้งเคล้า ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1032 ด.ญ. ปุณรณัตย์ รติชนิยมกุล ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1033 ด.ช. ภูวดล รรมวิมุตติ ป.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยา กรุงเทพมหานคร
1034 ด.ช. พันธุ์ธัช โชติรัตน์สิริกุล ป.4 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี
1035 ด.ญ. ชามาภัทร บุณยะสมภพ ป.5 อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี
1036 ด.ช. ภูวดล รรมวิมุตติ ป.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยา กรุงเทพมหานคร
1037 ด.ช. ธันยวิชญ์ แสงจันทร์ ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1038 ด.ช. ธนัช อนุกูล ป.5 ชาลีสมุทร กรุงเทพมหานคร
1039 ด.ช. ศรพรหมมาศ ประสิทธิ์วิเศษ ป.5 ชาลีสมุทร กรุงเทพมหานคร
1040 ด.ช. พงศธร รอดบาง ป.6 ชาลีสมุทร กรุงเทพมหานคร
1041 ด.ญ. ชุติกาญจน์ กันภัย ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
1042 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ สิริศุภวิชญ์ ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
1043 ด.ญ. จิณห์จุฑา จารุพงษ์พันธ์ ป.5 มีนบุรีศึกษา กรุงเทพมหานคร
1044 ด.ญ. ทักษอร ณ เชียงใหม่ ป.6 มีนบุรีศึกษา กรุงเทพมหานคร
1045 ด.ญ. พรรณพัชร์ พูนชัย ป.5 มีนบุรีศึกษา กรุงเทพมหานคร
1046 ด.ช. วิชิตชัย พรมดิเรก ป.6 พิบูลย์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
1047 ด.ญ. ศิริวิภา ศรีบัวลา ป.6 พิบูลย์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
1048 ด.ญ. อรณัญช์ พลับนิบ ป.6 พิบูลย์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
1049 ด.ญ. เขมจิรา อุทยานสุทธิ ป.6 พิบูลย์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
1050 ด.ช. ชัยอนัน พหุโล ป.6 พิบูลย์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ