รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ลำดับ
ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
1051 ด.ญ. แพรวพรรณ ไชยสิทธิ์ ป.6 พิบูลย์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
1052 ด.ช. ณัฏฐวุฒิ ชัยชนะวาณิชย์ ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
1053 ด.ช. อัครัช ภัทรอนุวงศ์ ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
1054 ด.ช. ธนกร หงษรานนท์ ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
1055 ด.ช. บุญญบุตร ตั้งชัยสุข ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
1056 ด.ช. โชติพัฒน์ สุทัศนทรวง ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
1057 ด.ญ นันธิ์ณิชา เฉลิมขวัญชัย ป.5 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1058 ด.ช. ปิยชนม์ ภุมวิภาชน์ ป.5 บ้านสันกอง เชียงราย
1059 ด.ช. นพพล วิจิตรอัมพร ป.6 วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
1060 ด.ช. ปรินทร์ นวลศิริ ป.6 วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
1061 ด.ช. ณัฐดนัย คุลิมา ป.5 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
1062 ด.ญ. ภัสสร ชววัฒนาพงศ์ ป.5 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
1063 ด.ญ. อัยยา สุขโข ป.6 สาธิต ม.รามคำแหง กรุงเทพมหานคร
1064 ด.ช. ณัฐภูมิ วงศ์ศิริ ป.6 สาธิต ม.รามคำแหง กรุงเทพมหานคร
1065 ด.ช. เตชิน สมากุล ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
1066 ด.ช. ธนวิชญ์ ศรีทธาวรสิทธิ์ ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
1067 ด.ช. ฐิติพงศ์ เฝือสูงเนิน ป.6 บ้านคลองโอ่ง กรุงเทพมหานคร
1068 ด.ญ. วิลาสินี เกษมาลา ป.6 สายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร
1069 ด.ญ. ตุลยา ชำนาญสิงห์ ป.6 สายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร
1070 ด.ญ. พิชญธิดา กันยานนท์ - สายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร
1071 ด.ญ. เนธั่น เลิศอมรพงษ์ ป.5 สายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร
1072 ด.ญ. นุรนี ดุลยเสรี ป.6 สายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร
1073 ด.ญ. บุณยวีธ์ ฉั่วตระกูล ป.6 สายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร
1074 ด.ช. พธร รัศมีสุริยะ ป.6 สายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร
1075 ด.ช. รวิช โยอาสี ป.6 สายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร
1076 ด.ญ. ปริยากร หมื่นแก้ว ป.6 สายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร
1077 ด.ช. อังศุชวาล สมิตชาติ ป.5 สายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร
1078 ด.ญ. ธนิสร แดงจั่นเจริญ ป.5 สายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร
1079 ด.ช. กิตติศักดิ์ รัชตะประกร ป.6 สายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร
1080 ด.ช. กิตติทัศน์ รัชตะประกร ป.6 สายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร
1081 ด.ญ. ปณพรรณ ยงจันทนาสกุล ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
1082 ด.ช. พงศ์นคร คุณสุข ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
1083 ด.ช. ณัชนนท์ วิตตางกูร ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
1084 ด.ช. รัญชน์ โอฬารริกสภัค ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
1085 ด.ช. วรพล สกุลร่มโพธิ์ชัย ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
1086 ด.ช. ณัฐพัชร์ กิจพงษ์ประพันธ์ ป.4 สาธิตคริสเตียนวิทยา นนทบุรี
1087 ด.ญ. ปณิชา อร่ามเจริญ ป.4 สาธิตคริสเตียนวิทยา นนทบุรี
1088 ด.ญ. ศุภลักษณ์ บุญเผือก ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1089 ด.ญ. ณทกัญ วราธนานันทน์ ป.5 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
1090 ด.ช. กรณัฐ ปรัชญาณัฐ ป.6 วัดเวตวันธรรมาวาส กรุงเทพมหานคร
1091 ด.ญ. นนลนีย์ เครืออุ่นเรือน ป.5 วัดเวตวันธรรมาวาส กรุงเทพมหานคร
1092 ด.ช. ชนวีร์ ศรีพรประเสริฐ ป.5 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
1093 ด.ญ. อธิฐานพร ไกรพนม ป.5 วัดศรีสำราญฏร์บำรุง สมุทรสาคร
1094 ด.ญ. สารินี มักมะยม ป.6 วัดศรีสำราญฏร์บำรุง สมุทรสาคร
1095 ด.ช. ธราดล ทองชัยไพโรจน์ ป.6 วัดศรีสำราญฏร์บำรุง สมุทรสาคร
1096 ด.ช. อนุวัฒน์ วันยะโต ป.5 วัดศรีสำราญฏร์บำรุง สมุทรสาคร
1097 ด.ช. พุฒิกุล อเนกวัฒน์ ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
1098 ด.ญ. เดลลี่ มาริสา  นูนท์ ป.5 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
1099 ด.ญ. รดา มกรพันธ์ ป.4 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
1100 ด.ช. สรัล วงษ์สมิง ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ