รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ลำดับ
ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
1101 ด.ช. ศุภกันต์ มั่นคง ป.6 วัดศรีสำราญฏร์บำรุง สมุทรสาคร
1102 ด.ช. เช่อ หยี่ ฟู่ ป.6 ยุวฑูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
1103 ด.ช. ฆฤณ กิตติวรภูมิ ป.5 ยุวฑูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
1104 ด.ญ. ศุรพิชชา เพ็ญกลาง ป.5 ยุวฑูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
1105 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ มังคลาด ป.5 ยุวฑูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
1106 ด.ญ. ทอฝัน พรรณศิริ ป.6 ยุวฑูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
1107 ด.ช. จิรัชญา จงสุขเกษม ป.6 ยุวฑูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
1108 ด.ญ. ธันชนนธร์ ใบตระกูล ป.6 ยุวฑูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
1109 ด.ช. ศรัณยพงศ์ เสณีตันติกุล ป.4 ยุวฑูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
1110 ด.ญ. มัชฌิมา ภิรมย์ ป.4 ยุวฑูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
1111 ด.ช. ทัฒทัศน์ เจริญโภคทรัพย์ ป.4 ยุวฑูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
1112 ด.ช. ทวิพรรธน์ สิทธิฤทธิ์ ป.4 ยุวฑูตศึกษา กรุงเทพมหานคร
1113 ด.ญ. พิมพ์นลิน กิจถาวรรัตน์ ป.6 ไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
1114 ด.ญ. อชิชา สร้อยยิม ป.5 วัดเวตวันธรรมาวาส กรุงเทพมหานคร
1115 ด.ญ. ณิชาภัทร กลีบเมฆ ป.5 วัดเวตวันธรรมาวาส กรุงเทพมหานคร
1116 ด.ช. ปัณณธร ไม้สัก ป.5 วัดเวตวันธรรมาวาส กรุงเทพมหานคร
1117 ด.ญ. ปภัชญา สุตัญตั้งใจ ป.5 วัดเวตวันธรรมาวาส กรุงเทพมหานคร
1118 ด.ญ. อทิตยา แสงเพชร ป.6 วัดเวตวันธรรมาวาส กรุงเทพมหานคร
1119 ด.ญ. กุลปริยา ประทุม ป.5 วัดเวตวันธรรมาวาส กรุงเทพมหานคร
1120 ด.ญ. วันวิสา จุมวันทา ป.6 พิบูลย์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
1121 ด.ญ. ลัฐิกา สวยสะอาด ป.6 พิบูลย์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
1122 ด.ช. จิรเมธ ปิยะกุล ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
1123 ด.ญ. อลิสา ลิมปะพันธุ์ - มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1124 ด.ช. ธัชพล อินทรักษ ป.5 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1125 ด.ญ. นิรมล จำนงโภค ป.5 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1126 ด.ญ. ณัชชา พูนทอง ป.5 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1127 ด.ช. รัชนาท ใยชี ป.4 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1128 ด.ช. ธนภูมิ วุฒิเสน ป.4 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1129 ด.ช. อมิที เกษมนวธร ป.4 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1130 ด.ช. เอริช ลี คอร์เนเลียส ป.4 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1131 ด.ช. ศิวกร อินทะเสย์ ป.4 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1132 ด.ญ. มนัสนันท์ อุษณาสุวรรณกุล ป.4 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1133 ด.ญ. อภิชญา แก้วกำพร้า ป.4 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1134 ด.ญ. ปวันรัตน์ จันพยับ ป.5 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1135 ด.ช. กิตติบดี รัตนวัน ป.5 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1136 ด.ช. อริญชย์ สจ๊วต ป.6 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1137 ด.ญ. กวินทรา อ่อนศรี ป.6 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1138 ด.ญ. สุวิชาดา อิ่มนพรัตน์ ป.6 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1139 ด.ญ. กัลยกร จันทรพินิช ป.6 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1140 ด.ช. ฐิติโชติ สิมมา ป.6 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1141 ด.ญ. สวรส รามอส โลเปซ ป.6 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1142 ด.ญ. ทัตชญา ถิ่นแก้ววสุ ป.6 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1143 ด.ญ. ณั๙กานต์ ถ้ำลอย ป.6 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
1144 ด.ช. วรวัฒน์ แซ่ปั้ง ป.6 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ