รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
151 ด.ช. ปุณญพัฒน์ กุลไทย ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
152 ด.ญ. สุพัชรีย์ อยู่ออมสิน ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
153 ด.ญ. ชมพูนุท นิศยันต์ ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
154 ด.ญ. นภัสนันท์ อนันตชัยกาญจน์ ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
155 ด.ช. วรพงศ์ แก้วสว่าง ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
156 ด.ช. ชยพล คงเมือง ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
157 ด.ญ. สุชัญญา วิสุทธารัมณีย์ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
158 ด.ช. ณภัทร พัดเย็น ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
159 ด.ช. กฤษฎา เกิดศรีเล็ก ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
160 ด.ช. อัครวินท์ อัครจรัลญา ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
161 ด.ช. ณัทกร เหล่าชุมพล ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
162 ด.ญ. รตนชล อัครวุฒิญาณ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
163 ด.ช. จิรพัฒน์ พันธ์สุวรรณ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
164 ด.ญ. นัทธมน นนทนาคร ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
165 ด.ช. จิราวุธ พาชอบ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
166 ด.ญ. ธมกร ปิยมังคลังกูร ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
167 ด.ช. สิรวิชญ์ จันทร์แสงสุก ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
168 ด.ช. กฤต พึ่งสังวาลย์ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
169 ด.ช. ชยนันต์ แสนดี ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
170 ด.ญ. เพ็ญรุ่ง คำแผง ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
171 ด.ช. ภัทร์ลักษณัย ศรีศาสตร์ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
172 ด.ช. ภาวิชญ์ พันธ์จันทรอุไร ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
173 ด.ช. พัฒน์ภูมิ พลบุตร ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
174 ด.ช. ณฐาเดช กอบุญช่วย ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
175 ด.ช. รุจิพงษ์ แพเสือ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
176 ด.ช. เบนจามิน แบสคินส์ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
177 ด.ช. ปณิธิ โหตระไวศยะ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
178 ด.ช. ณฐพล ทวีอมรรัตน์ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
179 ด.ญ. รวิสรา ศรีสุข ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
180 ด.ช. วิชญณัฐ ภุชงค์เจริญ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
181 ด.ช. ยุทธ กาญจนประยุธ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
182 ด.ช. คณาพงษ์ คำชุม ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
183 ด.ญ. สิริจุล บุญยวิศุทธิ์ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
184 ด.ช. นิติธร บุญยเกียรติ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
185 ด.ช. วชิระ วิวัฒน์กมลวัฒน์ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
186 ด.ช. ปภังกร หวังชูเชิดกุล ป.5 สาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร
187 ด.ช. จิรายุ เสาสูง ป.4 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
188 ด.ญ. วรัทยา วงศ์บัณฑิตย์เลิศ ป.5 เลิศหล้า ถ.กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
189 ด.ช. ฐานัส คุ้มภัย ป.6 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
190 ด.ช. ณธัญญ์ เจือณรงค์ฤทธิ์ ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
191 ด.ช. ธีธัช เจือณรงค์ฤทธิ์ ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
192 ด.ญ. พัสสิรัศมิ์ อัศวรัตน์ ป.5 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
193 ด.ช. ปานปรีย์ สิตะโปสะ ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
194 ด.ญ. พลอยชมพู เอื้ออำนวยพร ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
195 ด.ญ. ชนัญญา ศรีมณี ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
196 ด.ญ. ณัฐณิชา คณามิ่งมงคล ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
197 ด.ญ. นลทัย ทิพย์รัตน์ ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
198 ด.ญ. ฐิภา มนต์กิ่ง ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
199 ด.ช. พลพิพรรธน์ แสงเงิน ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
200 ด.ญ. ณัฐณิชา วงศ์ข้าหลวง ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ