รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
201 ด.ญ. ภัทรา ภาชู ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
202 ด.ญ. ศรุตา แป๊ะสมัน ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
203 ด.ญ. ทิณดา สุขสาขา ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
204 ด.ช. กฤษณพงศ์ บุญยืน ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
205 ด.ช. รัฐศาสตร์ จันทรา ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
206 ด.ช. พิชิตชัย บุบผาวงษ์ ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
207 ด.ช. ณัฐภัทร มุ้ยจีน ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
208 ด.ช. พียพัทธ์ ญาณหาญ ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
209 ด.ญ. ธนัญญา พิทักษ์วงศ์เลิศ ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
210 ด.ญ. พรนับพัน รุจิชีพ ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
211 ด.ช. พรพิพัฒน์ โพธิ์พุ่ม ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
212 ด.ช. ธนัช พลสุขเจริญ ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
213 ด.ญ. จิดาภา จินดาธนกิตติ์ ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
214 ด.ญ. ภัทร์สิมา วัชรสุรกุล ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
215 ด.ญ. ศศิมณฑล ศรีประสิทธ์ ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
216 ด.ช. ภูผา หาดทราย ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
217 ด.ญ. ฉันทกา ไม้สุวรรณ ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
218 ด.ญ. สุพิชญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
219 ด.ช. ธนวัฒน์ ชูแสง ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
220 ด.ญ. ณฐา มนต์กิ่ง ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
221 ด.ญ. กวิสรา รัตนวราหะ ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
222 ด.ญ. ณัฐรดา กิจสดใส ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
223 ด.ญ. วรินทร ประทุมศรีสาคร ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
224 ด.ญ. ขวัญหทัย สุชาติล้ำพงศ์ ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
225 ด.ญ. ปัณญวีร์ เครือเสนา ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
226 ด.ญ. พีรดา ทับแย้ม ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
227 ด.ญ. ณฐมน จันทร์ศิริศรี ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
228 ด.ญ. จันทราลักษณ์ เหมพรรณไพเราะ ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
229 ด.ญ. ฐิตารีย์ เหมมณฑารพ ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
230 ด.ญ. นงนภัส พรหมประทุม ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
231 ด.ญ. ชนารดี วงษ์พรพันธุ์ ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
232 ด.ญ. วราริณ ราชิวงศ์ ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
233 ด.ญ. ญาณิศา กุศลสถาพร ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
234 ด.ญ. ปริยากร กัลยาวินัย ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
235 ด.ญ. วรรณวริน ทรัพย์รุ่งเรือง ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
236 ด.ญ. พริมา ฟุ้งลัดดา ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
237 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เกษเพชร ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
238 ด.ญ. วริสรา ปริญญวัฒน์ ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
239 ด.ญ. เกศย์มณี มุทิกากร ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
240 ด.ญ. วรรณกร ภุมราพรรณธุ์ ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
241 ด.ญ. ศิรนรินทร์ อธินันทนากร ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
242 ด.ญ. ธิษณามดี กุลจิตติรัตยา ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
243 ด.ญ. สิตาภัค วันเพ็ง ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
244 ด.ญ. ธัญญา ตันติศิริพันธุ์ ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
245 ด.ญ. วิพธู รัตนะมาลา ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
246 ด.ญ. อัญรินทร์ อิทธิอริยธรณ์ ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
247 ด.ญ. นันทนัช ทองพฤกษาลัย ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
248 ด.ญ. วทันยา โพธิ์จันทร์ ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
249 ด.ญ. ลภัสรดา ประเสริฐธีรพงศ์ ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
250 ด.ญ. นันท์นภัส ทิพยรัตน์สุนทร ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ