รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
251 ด.ญ. ชญาดา แก้วนิมิตชัย ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
252 ด.ญ. รมิดา รัตนทองคำ ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
253 ด.ญ. วรวลัญช์ สุกิจประเสริฐ ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
254 ด.ญ. อิสริยากร พงศ์อติชาต ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
255 ด.ญ. ปภิณพิทย์ จันทร์เศรษฐี ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
256 ด.ญ. ธมน ลดาลลิตสกุล ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
257 ด.ญ. ภาสิรี เกียรติธนะบำรุง ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
258 ด.ญ. อนรรฆกมล อนันทิธนานุกุล ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
259 ด.ญ. สริตา ทองสุขมาก ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
260 ด.ญ. ภภัสสร เชิดชูเกียรติสกุล ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
261 ด.ญ. สุกฤตา สนใจพาณิชย์ ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
262 ด.ญ. ณัฏฐพร ชมภูโคตร ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
263 ด.ญ. พุลชิศา ทวีวชิรา ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
264 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ เก้าอุดม ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
265 ด.ญ. เมธาวี วชิรศักดิ์พานิช ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
266 ด.ญ. ปุญณวีร์ เครือเสนา ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
267 ด.ญ. ภูษิตา พินพาทย์ ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
268 ด.ญ. พิณมาดา วุฒิศรุต ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
269 ด.ญ. ศศินี มงคลชีพ ป.6 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
270 ด.ช. ธีร์วัช นาคะเกศ ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
271 ด.ช. ธรรมธร จำรัสฉาย ป.5 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
272 ด.ช. วรเมธ ธรรมตรีรัตน์ ป.4 กรุงเทพคริตเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
273 ด.ช. กรดนัย ตรีรัตนกุลจรัส ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
274 ด.ช. ปองชัย ปองเสงี่ยม ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
275 ด.ช. กันต์ ศรีศุภร ป.5 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
276 ด.ช. คุณากร ไชยรา ป.4 สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี
277 ด.ญ. พรรณภัสสา สมสกุล ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
278 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขขี ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
279 ด.ญ. จิตประภัสสร เลิศสลัก ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
280 ด.ช. ศิวกร โลหวิบูลย์กิจ ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
281 ด.ญ. ณัฏฐณิชา จกโป ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
282 ด.ช. พีรณัฐ เติมประยูร ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
283 ด.ญ. ธัญจิรา สินส่ง ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
284 ด.ช. เวทกมล รักเรือน ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
285 ด.ช. สิปปวิชญ์ วิภาตะพันธุ์ ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
286 ด.ญ. เนตรนภา ทับห้าง ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
287 ด.ญ. กุลปริยา เปียอยู่ ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
288 ด.ญ. สาลินี สุกูล ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
289 ด.ช. ธนาคิม ไพลสีม่วง ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
290 ด.ญ. พัชริดา โสภาภิมุข ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
291 ด.ญ. ลักษิกา บุบผาโภชน์ ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
292 ด.ญ. อิสสริยา พงษ์เพ็ชร ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
293 ด.ญ. สุทธิกานต์ ณ สงขลา ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
294 ด.ญ. พิมพิศา เลิศชวนะกุล ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
295 ด.ญ. ณัชชา คล้ายเพ็ชร์ ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
296 ด.ญ. ชมพูนุท สรเสณีย์ ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
297 ด.ญ. ธนาภรณ์ ตั้งกาญจนศรี ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
298 ด.ญ. ปิ่นประภา สุขสมัย ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
299 ด.ญ. รุจิรา แววนกยูง ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
300 ด.ช. ธีรวัจน์ บัวบาล ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ