รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ลำดับ
ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
301 ด.ช. นนทกร แก้วพูลทรัพย์ ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
302 ด.ช. กรภัทร เหล็งยินดี ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
303 ด.ช. จักรพงษ์ อุ่นวงษ์แหวน ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
304 ด.ช. ธันวา สุขสมกิจ ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
305 ด.ช. อนุชา เนาเครือ ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
306 ด.ช. จิณณวัตร ปานกำเหนิด ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
307 ด.ช. ดนัย ศรีสุดดี ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
308 ด.ช. สหรัฐ สุวรรณบริบูรณ์ ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
309 ด.ช. ศุภวิชญ์ ศรีบุรมย์ ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
310 ด.ญ. ธนพร ฉันท์ศิริเดชา ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
311 ด.ญ. กรชทา อ่อนวัน ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
312 ด.ญ. บุณฑริกา สุกุมาลย์ ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
313 ด.ญ. ชลธิชา แสนสวาท ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
314 ด.ญ. พิชญาภัค แซ่ซิน ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
315 ด.ช. ต้นกันย์ เสกขุนทด ณ ถลาง ป.6 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
316 ด.ช. ภัทรพล อธิปัญญากุล ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
317 ด.ญ. ภัทริดา แพทรงพัฒน์ ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
318 ด.ญ. สิรภัทร มุ่งโนนบ่อ ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
319 ด.ช. ศิกานต์ เชยจิต ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
320 ด.ญ. อริสา แก้วสุวรรณ ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
321 ด.ญ. ณัฐสุดา จันทร์สอง ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
322 ด.ช. บุรเศรษฐ์ วัชรเสถียร ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
323 ด.ช. ภัคภณ ประดิษฐกุล ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
324 ด.ช. ณภัทร แก้วสังข์ ป.5 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
325 ด.ช. กิตตินันท์ พัวพิทักษ์ศรีกุล ป.5 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
326 ด.ญ. ธัญญพัชร์ พุ่มพฤกษ์ ป.5 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
327 ด.ญ. ชุติกาญจน์ แซ่แต้ ป.5 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
328 ด.ช. คณาธิป เลิศเขื่อนขันธ์ ป.4 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
329 ด.ช. ศุภวิชญ์ เบญจวงศ์เสถียร ป.4 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
330 ด.ญ. สุวสา วรศาสตร์ ป.4 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
331 ด.ช. พีรณัฐ ปัญญามหาทรัพย์ ป.4 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
332 ด.ช. ภูมิรพี ยุกติชาติ ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
333 ด.ช. ชัชพงษ์ อร่ามพิบูลกิจ ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
334 ด.ญ. พรธิชา ฤทธิรุฒม์ ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
335 ด.ญ. ตวงรัตน์ วิรุฬห์ดิลก ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
336 ด.ญ. อัศรี ยุวโสภีร์ ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
337 ด.ช. ภูดิศ หาระพันธ์ ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
338 ด.ญ. ชญาณี ตันติตระกูล ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
339 ด.ช. กวินวัชร์ ธัญญวัฒน์สิทธิ ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
340 ด.ช. ณฐกร ไกรศาสตร์ ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
341 ด.ช. ธนกฤต บุตรถาราม ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
342 ด.ช. สิทธิภาคย์ การย์กุลวิทิต ป.5 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
343 ด.ช. ปจิต เรียบร้อย ป.5 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
344 ด.ช. ธนพนธ์ ไม่เสื่อมสุข ป.6 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
345 ด.ช. ศิวกร ไม่เสื่อมสุข ป.5 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
346 ด.ญ. กัณต์กนิษฐ อารีจิตเสถียร ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
347 ด.ญ. จิตตราวัจน์ ลออเงิน ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
348 ด.ช. จิรพันธ์ เส็งหนองแบน ป.6 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
349 ด.ช. ภานุกร บุญสงค์ ป.5 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
350 ด.ญ. ปุณยนุช โพธิ์พุทธนันท์ ป.6 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ