รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ลำดับ
ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
351 ด.ช. สุขจิต ไชยวงศ์ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
352 ด.ญ. ปารณีย์ รักษ์พิชิตเจริญ ป.5 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
353 ด.ช. ศุภสัณห์ เข็มพงษ์ ป.6 แสนโกศิกนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
354 ด.ช. กิตติธัช อินถา ป.6 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
355 ด.ช. วิเศษ แสนสุวรรณา ป.6 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
356 ด.ญ. ศศรตน์ บูรณพิธ ป.6 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
357 ด.ญ. ธรรศพร เปาอินทร์ ป.6 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
358 ด.ช. พลกฤต มหาเทพ ป.6 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
359 ด.ญ. รัตนา จันทร์ดอก ป.6 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
360 ด.ญ. พจน์สิณี จึงสำเร็จการ ป.6 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
361 ด.ช. ณภัทร รัตนเดชสกุล ป.6 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
362 ด.ช. ณภัทร ภัทรบวรวุฒิ ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
363 ด.ช. กฤติน พ่อค้า ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
364 ด.ญ. แซนมัวร์ จันที ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
365 ด.ญ. พิมพ์ลภัส รัตนพันธ์ ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
366 ด.ญ. พนิดา วาจาสัตย์ ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
367 ด.ช. กะมาน ชาร์    ชูช่วย ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
368 ด.ญ. ภัทรนันท์ อรุณรัตนนุกุล ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
369 ด.ช. นิติธร จิรกิตตยากร ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
370 ด.ช. กนล สุดเดช ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
371 ด.ช. กุลปัญญา บรรณเภสัช ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
372 ด.ช. ธีธัช คัคคนัมพร ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
373 ด.ช. สิริกร นันทะลิต ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
374 ด.ญ. สุภัสสรา ศรีชัยชนะ ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
375 ด.ช. กิตติภพ ฉันทะผดุงเดช ป.5 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
376 ด.ช. ฐิติพงศ์ สุรรณรัตนศรี ป.6 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
377 ด.ญ. นภัทสรณ์ นาคแสงสี ป.5 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
378 ด.ญ. สิริยาพร หนองขุ่นสาร ป.5 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
379 ด.ช. ธนดล ผิวผ่อง ป.6 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
380 ด.ญ. บูรณิจฉ์ วิทิตธาร ป.5 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
381 ด.ช. ปรัชชยา พุ่มเกลี้ยง ป.5 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
382 ด.ญ. กนกรัตน์ เรืองปัญญาวุฒิ ป.5 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
383 ด.ญ. ญาณิศา เอี่ยมสุภัคกุล ป.5 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
384 ด.ญ. ศศิญาดา จันมาข้อ ป.5 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
385 ด.ญ. วิไลวรรณ ญาณวิโรจน์กุล ป.5 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
386 ด.ญ. ศิวพร ฤทธาธรรม ป.5 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
387 ด.ญ. ปารณีย์ บวรโพธิธรรม ป.5 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
388 ด.ช. บุรพา สินเชื้อ ป.5 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
389 ด.ช. นฤพัฒน์ ยาใจ ป.6 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
390 ด.ญ. ณัฐธิรา จุฑารัตน์ ป.6 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
391 ด.ญ. จตุรพร กิจเกียรติ์ ป.6 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
392 ด.ญ. ประวีณา โฆสิตะมงคล ป.6 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
393 ด.ช. บุณย์กรณ์ กระทอง ป.6 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
394 ด.ช. อภิชา รติพรเลิศ ป.5 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
395 ด.ญ. เบญญาภา เต็มกาญจนโชติ ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
396 ด.ช. ศิธานนท์ สายจันทร์เพ็ญ ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
397 ด.ญ. ธนนันท์ เรียงชัย ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
398 ด.ญ. ปิยะดา ไมตรีซื่อศิริกุล ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
399 ด.ญ. กมลพร ชาติสุทธิพงศ์ ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
400 ด.ญ. ณภัทร กสิวัฒน์ ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ