รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


ลำดับ
ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
401 ด.ญ. สุภัสสรา รุ่งวาว ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
402 ด.ญ. ภัทรธิดา ศรีเกียรติณรงค์ ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
403 ด.ช. พชร กระทอง ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
404 ด.ญ. ศุภัชญา เรื่องปัญญาวุฒิ ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
405 ด.ญ. วิรมณ ถิรประกอบกิจ ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
406 ด.ช. พิสิษฐ์ สะอาด ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
407 ด.ญ. ชนิษฐา วิริวงษ์ ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
408 ด.ญ. ธันยรัศมิ์ คงประดิษฐ์ ป.4 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
409 ด.ช. หริษฐ์ อรุณสิริกุล ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
410 ด.ช. ศุภสิน สงวนศรี ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
411 ด.ญ. สวิตตา เรืองธุระกิจ ป.5 อนุบาลระยอง ระยอง
412 ด.ช. อภิวิชญ์ ปรัชญกุล ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
413 ด.ช. พชร เชิดเกียรติกำจาย ป.4 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
414 ด.ช. ธัชธรรม ธรรมใจ ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
415 ด.ญ. อรีสา โลห์จรัสศิริ ป.5 เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ
416 ด.ญ. พิมพ์รชา เจริญศักดิ์ ป.6 สาธิตคริสเตียนวิทยา นนทบุรี
417 ด.ช. ธนนล ตรีทศกุล ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
418 ด.ญ. ชวัลลักษณ์ จันทร์ม่วง ป.5 อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
419 ด.ญ. ณัฐวิรดา ประยูรวิวัฒน์ ป.5 เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ
420 ด.ช. วุฒิเมศร์ พรกิตติยาวัฒน์ ป.5 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
421 ด.ช. ปรินทร เด่นดำรงกุล ป.4 สาธิตเทศบาลนครระยอง ระยอง
422 ด.ช. นวรทัต เด่นดำรงกุล ป.6 สาธิตเทศบาลนครระยอง ระยอง
423 ด.ญ. ปุณญิสา เกียรติศิลปนันต์ ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
424 ด.ญ. ธัญณ์สิริ วิทยาคม ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
425 ด.ช. ภัทรภูมิ เจษฏาอรรถพล ป.4 พระแม่สกลสงคราะห์ นนทบุรี
426 ด.ช. จิรัฏฐ์ จัตตารีส์ ป.4 เซนต์คาร์เบรียล กรุงเทพมหานคร
427 ด.ญ. พลอยรัตน์ ทิพย์เนตร ป.4 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร
428 ด.ญ. พิมพ์วรัญช์ พรรณรงค์ ป.4 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร
429 ด.ญ. ภีรติภร แก้วสังข์ ป.4 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร
430 ด.ช. ยศกร ภารดี ป.4 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร
431 ด.ญ. ลีลาวดี สนธิโรจน์ ป.4 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร
432 ด.ญ. ชวันรัตน์ ธัญภัคลือพงศ์ ป.5 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร
433 ด.ญ. รัตติกาล มาตายะสี ป.5 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร
434 ด.ช. ฐิติพงศ์ อรุณรุ่งรัตน์ ป.5 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร
435 ด.ญ. รัญญา จิตรีขันธ์ ป.5 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร
436 ด.ญ. เบญนิชา คงสว่างวงศา ป.5 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร
437 ด.ญ. วชรพร มะอยู่เที่ยง ป.6 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร
438 ด.ช. ไม้เมือง พรสกุลศักดิ์ ป.6 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร
439 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ อ่อนเนตร ป.6 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร
440 ด.ช. ชาญณัชธี อุปโยคิน ป.6 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร
441 ด.ญ. ธนภร สันตินันตรักษ์ ป.6 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร
442 ด.ช. วิภูศิษฏ์ บุญมี ป.5 พระแม่สกลสงคราะห์ นนทบุรี
443 ด.ญ. วศินีฐ์ อัครประสิทธิ์ ป.6 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
444 ด.ช. เกียนเซิน-เจฟฟ์ ตัน ป.4 กรุงเทพคริตเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
445 ด.ญ. กชกร พุ่มสุข ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
446 ด.ญ. หฤทัยชนก พงศ์ธนเกียรติ ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
447 ด.ช. ปุญญธร ทิธิธทิยเมธากร ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
448 ด.ญ. เปมิกา จันทร์ทิน ป.4 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
449 ด.ญ. ฟ้าใส่ ภักดีนิติ ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
450 ด.ญ. ธนกมล ยิ้มศิริ ป.6 สาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ ม.บูรพา ชลบุรี

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ