รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ
ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
451 ด.ช. พงศ์เทพ นิ่มพญา ป.5 เทศบาลท่าอิฐ อุตรดิตถ์
452 ด.ญ. พรรณพัชร เฮงสว่าง ป.6 ปัญจทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
453 ด.ช. พงศ์พนัช วงศ์อริยะกวี ป.6 กรุงเทพคริตเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
454 ด.ญ. พัทธนันท์ วงศ์อริยะกวี ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
455 ด.ญ. กฤตยาพร จิตรมั่น ป.5 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
456 ด.ญ. ณัฐณิชา โรจน์วิเศษนุกูล ป.5 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
457 ด.ช. นภัทร วิชัยกิจ ป.5 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
458 ด.ช. กนลรัตน์ บัวกลีบ ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
459 ด.ญ. ปรียาภา สุภัสสรชยุต ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
460 ด.ญ. กัญญาณัฐ แทนหนู ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
461 ด.ญ. จีรดา ไพโรจน์ ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
462 ด.ญ. ศิศิรา คงสมจิตต์ ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
463 ด.ช. ปริวัชร อภัยสุเทพพร ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
464 ด.ญ. สมิตรา เมธวัจน์ ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
465 ด.ญ. จุรีรัตน์ ใช่ ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
466 ด.ญ. ฉันทิสา ทองด้วง ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
467 ด.ญ. ปุญญาณัฐฐา สังวาลเพ็ชร ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
468 ด.ญ. เบญญาภา มาตรสุโลก ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
469 ด.ช. พชร ปกิตตาวัฒนศิริ ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
470 ด.ญ. ธัญกร ค่ำคูณ ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
471 ด.ช. นภ ดาวราย ป.4 กรุงเทนคริสต์เตียน กรุงเทพมหานคร
472 ด.ช. อิทธิพัทธ์ กิตติรัตนไพบูลย์ ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
473 ด.ช. อาชวิณ กิตติรัตนไพบูลย์ ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
474 ด.ญ. ณภัค วิทยาดี ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
475 ด.ช. ปุณยวัฒน์ ธำรงลักษ์ ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
476 ด.ช. ญาตารี พงษ์พันธุ์ ป.6 ชลประทานวิทยา นนทบุรี
477 ด.ญ. จุฑามาศ สุทธยาคม ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
478 ด.ช. อธิชวิชญ์ กาญจนสำราญวงศ์ ป.6 เซนต์คาร์เบรียล กรุงเทพมหานคร
479 ด.ช. ไชยภัทร ชวลิตสกุลชัย ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
480 ด.ช. ภวัต สารชวนะกิจ ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
481 ด.ช. พันธุ์ธัช เลืองนรเสตถ์ ป.5 บางกอกแอ๊ดเวนต์ กรุงเทพมหานคร
482 ด.ญ. ณัฐณิชา สันตะบุตร ป.6 บางกอกแอ๊ดเวนต์ กรุงเทพมหานคร
483 ด.ญ. ณาณ่า นิติพันธ์ ป.6 บางกอกแอ๊ดเวนต์ กรุงเทพมหานคร
484 ด.ช. รัตนชัย นากพ่วง ป.5 บูรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร
485 ด.ช. พิพัฒน์พล เจริญภักดี ป.6 บูรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร
486 ด.ช. ธนภัทร แสงสัจจา ป.6 บูรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร
487 ด.ช. กวีวัฒน์ ศรีเจริญจิตร์ ป.6 บูรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร
488 ด.ช. กนก ผลฤทธิ์ ป.6 บูรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร
489 ด.ช. ปกร วู ป.6 บูรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร
490 ด.ช. วิศพนธ์ กิตติผัด ป.6 บูรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร
491 ด.ช. พัฒน์ธนภูมิ จิตต์อารีมิตร ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
492 ด.ญ. วีรินทร์ เศรษฐจินดา ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
493 ด.ญ. โชติกา รัตนวุฒิกร ป.5 ไผทอุดมศึกษษ กรุงเทพมหานคร
494 ด.ช. ธีระชาติ ธรรมโชติ ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
495 ด.ช. สิรภพ สุภาพเจริญกิจ ป.6 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
496 ด.ช. ณัฐกิตติ์ วิไลรัตนาภรณ์ ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
497 ด.ญ. เขมปอร หงสวินิตกุล ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
498 ด.ช. แทนคุณ ศิษย์สิงห์ไพโรจน์ ป.5 สาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ ม.บูรพา ชลบุรี
499 ด.ช. ชาญวิทย์ ด่างทา ป.4 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี
500 ด.ช. ปุยต คภะสุวรรณ ป.5 อรรถมิตร กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ