รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 1 อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/1

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
1 ด.ช. เจตพัฒน์ นุตยกุล 10001 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
2 ด.ช. สุกนต์ธี สุรเจริญใจ 10002 ป.6 อนุบาลสระบุรี สระบุรี
3 ด.ช. กันต์ธร ไข่มุกข์ 10003 ป.6 พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี
4 ด.ช. ชีวธันย์ ทองประเสริฐ 10004 ป.5 อนุบาลสุธีธร นครปฐม
5 ด.ช. ภูรินท์ สุปรินายก 10005 ป.5 อนุบาลสุธีธร นครปฐม
6 ด.ญ. พัฒพิชญ์สา โสภณธรรมพัฒน์ 10006 ป.5 วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร
7 ด.ช. ธิติ ไกรเชร 10007 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพฯ
8 ด.ช. ชยพล คงเมือง 10008 ป.5 ราชวินิต กรุุงเทพมหานคร
9 ด.ญ. พิมพ์ญดา วัฒนชัย 10009 อื่น ๆ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
10 ด.ญ. ชุตินันต์ สุขพงศ์จิรากุล 10010 ป.6 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
11 ด.ญ. กุลนัดดา ชาติอิ่มเอิบธรรม 10011 ป.5 อนุบาลนางนอง กรุงเทพฯ
12 ด.ญ. มนัสนันท์ ศรีสุธรรมพร 10012 อื่น ๆ อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
13 ด.ช. ศรณ์อคิราภ์ ตั้งคุรุสรณ์ 10013 ป.5 อำนวยศิลป์ กรุงเทพมหานคร
14 ด.ญ. ศรณ์ฐการณ์ ตั้งคุรุสรณ์ 10014 ป.5 อำนวยศิลป์ กรุงเทพมหานคร
15 ด.ญ. ภริม ปันทวังกูร 10015 ป.4 อนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพ
16 ด.ช. พงษ์ประภัสร์ ประสานพิมพ์ 10016 ป.5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี
17 ด.ช. ธนพัฒน์ กู่ก้องกฤษฎากร 10017 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพ
18 ด.ญ. ปวริศา ศรีวิลาศลักษณ์ 10018 ป.6 ราชินี กรุงเทพ
19 ด.ญ. ไอวีริณ เลิศอำพล 10019 ป.4 โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร
20 ด.ญ. ศะศิรัศมี พิริยวานิช 10020 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
21 ด.ญ. ปาลิดา รัตนทองคำ 10021 ป.4 ราชินี กรุงเทพ
22 ด.ช. อธิปพัฒน์ เอี่ยมผ่องใส 20001 ป.6 สาธิตคริสเตียนวิทยา กทม
23 ด.ช. ปณิธิ ตั้งหมั่นกิจ 20002 ป.5 สารสาสน์สายไหม กรุงเทพมหานคร
24 ด.ญ. สู่ขวัญ กาญจนกิจ 20003 ป.4 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์  คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
25 ด.ช. กวินภพ ตันธเนศ 20004 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
26 ด.ช. ริชฌาทร ตันธเนศ 20005 ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
27 ด.ญ. ณัฏฐนันธ์ ศิริภูวณิชย์ 20006 ป.4 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพ
28 ด.ญ. พัทธนันท์ วิริยะจิตต์ 20007 ป.6 บีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดลาดพร้าว กรุงเทพ
29 ด.ญ. ศุภิสรา สวัสดี 20008 ป.6 เผดิมศึกษา กทม.
30 ด.ช. ชิติสรรค์ อำไพ 20009 ป.5 อัสสัมชัญ ธนบุรี กทม
31 ด.ช. คุณากร ไชยรา 20010 ป.5 บีคอนเฮ้าส์แย้มสอาด ปทุมธานี
32 ด.ญ. ด.ญ ธนพร พิพัฒน์วุฒิวงศ์ 20011 ป.5 อรรถมิตร กรุงเทพ
33 ด.ญ. ภัทร์นภันต์ ขันธวิทย์ 20012 ป.5 สาธิตเกษตร กทม
34 ด.ช. สิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ 20013 ป.6 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพ
35 ด.ญ. รฐาอร คงคาเขตร 20014 ป.6 อรรถมิตร กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ