รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 2 อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/2

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
36 ด.ช. กิตติภพ ศรีสุวรรณ 20015 ป.6 ชลประทานวิทยา นนทบุรี
37 ด.ช. วิทย์ ตันติพิภพ 20016 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ
38 ด.ช. สุทธวิชญ์ พงศ์หล่อพิศิษฏ์ 20017 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม นนทบุรี
39 ด.ช. ภูเบศวร์ แจ้งศรีเสริฐ 20018 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
40 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ ไชยนาม 20019 ป.5 สารสาสน์วิเ้ทศชลบุรี ชลบุรี
41 ด.ญ. ปิติฉัตร กาญจนปาน 20020 ป.6 เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ
42 ด.ญ. ญาณิษฏา เอี้ยววงษ์เจริญ 20021 ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ
43 ด.ญ. อาราดา ทรัพย์ศิริไพบูลย์ 20022 ป.4 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ กทม
44 ด.ญ. พลอยาฟ้า กวีวงศ์สุนทร 20023 ป.6 เซ็นโยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพ
45 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ศิริวิโรจนกุล 20024 ป.6 โรงเรียนสาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร
46 ด.ช. ชาญวิทย์ ด่างทา 20025 ป.5 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี
47 ด.ช. อรรถวุฒิ ศรีสุธรรมพร 20026 ป.4 อันนาลัย สมุทรสาคร
48 ด.ช. กรณ์ อัครานุพรพงษ์ 20027 อื่น ๆ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ
49 ด.ช. ภวัต ลีชาแสน 20028 ป.6 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ
50 ด.ญ. ปุญชรัศมิ์ โชติวัฒนาสกุล 20029 ป.4 ราชินี กรุงเทพ
51 ด.ช. กฤติธี อยู่สำราญ 20030 ป.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ
52 ด.ญ. ปุณิกา บุญฑีย์กุล 20031 ป.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ
53 ด.ช. ภูริภาคย์ เสาวภาคย์มงคล 20032 ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
54 ด.ช. ธนบดี วันดี 20033 ป.4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี
55 ด.ญ. ภูริศา เฮงตระกูลสิน 20034 ป.4 ราชินี กรุงเทพ
56 ด.ญ. ปรียนันท์ มูลวิริยกิจ 20035 ป.4 ราชินี กรุงเทพ
57 ด.ญ. ปรียากรณ์ สิรยานนท์ 20036 ป.6 แสงโสม กรุงเทพ
58 ด.ญ. ปวันกร บุญประเสริฐ 20037 ป.5 เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพฯ
59 ด.ช. ญาณกร นาคอาจหาญ 20038 ป.6 พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี
60 ด.ญ. นาทาชา สังขวรรณ 20039 ป.6 ราชินี กรุงเทพฯ
61 ด.ช. ภาตะวัน กุลจันทร์ 20040 ป.6 อรรถมิตร กรุงเทพมหานคร
62 ด.ช. ภูตะวัน กุลจันทร์ 20041 ป.4 อรรถมิตร กรุงเทพฯ
63 ด.ญ. สุคุณิน ธรรมปัญญวัฒน์ 20042 ป.6 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
64 ด.ช. ธรรมธร ยงยุคันธร 20043 ป.5 สาธิตพัฒนา กรุงเทพ
65 ด.ช. ศุภกร สุรรัตน์ 20044 ป.6 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี
66 ด.ช. วิธวินท์ สิทธิศิรินุกูล 20045 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพ
67 ด.ญ. ภัทรนันท์ ฤทธิ์วิชัย 20046 ป.6 เพลินพัฒนา กรุงเทพ
68 ด.ญ. คัทธรินทร์ วินิจฉัยกุล 20047 ป.6 จิตรลดา กรุงเทพ
69 ด.ช. ภูมิธรรม บุญด้วยลาน 20048 ป.6 คริสตสงเคราะห์ นครนายก
70 ด.ญ. อิงรภัสร์ วีรภัทราวิจิตต์ 20049 ป.6 อรรถมิตร กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ