รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 11 อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 2  ห้อง ป.3/11


 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
351 ด.ช. Warodom Payakachat 20280 ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
352 ด.ญ. วรัทยา วงศ์บัณฑิตย์เลิศ 10072 ป.6 สารสารท์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ
353 ด.ช. ศิวกร สุขสมกิจ 10073 ป.5 กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพ
354 ด.ช. จิรภัทร ศรีเมฆ 10074 ป.4 โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
355 ด.ญ. ธนัชญา เกาะสมบัติ 10075 ป.6 โรงเรียนอนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
356 ด.ช. อชิตพล โพธิ์ทอง 10076 ป.6 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
357 ด.ญ. อศิรวรรณ สุพัตรานนท์ 20281 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
358 ด.ญ. วรกมล วงษ์วานิชขจร 20282 ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
359 ด.ญ. ณัฏฐ์วรีย์ สิริธีรธำรง 20283 ป.4 ไตรรัตนาภิรักษ์ กรุงเทพฯ
360 ด.ช. นราธิป สิริธีรธำรง 20284 ป.5 ไตรรัตนาภิรักษ์ กรุงเทพมหานคร
361 ด.ญ. ชญานิศ ธรรมจำรัสศรี 20285 ป.4 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ
362 ด.ช. กันตธี กลมอ่อน 20286 ป.4 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เชียงใหม่
363 ด.ญ. สุรภา สองประสม 20287 ป.6 แสงโสม กรุงเทพ
364 ด.ช. ณพล สุขทรัพย์ศรี 20288 ป.6 สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพ
365 ด.ช. กษิดิ์เดช ธนาธิปปภาดา 20289 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
366 ด.ช. คณธัส คณาวนิชกิจวงษ์ 20290 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
367 ด.ช. เจนต์พนธ์ สุภาพ 20291 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
368 ด.ช. วชิระศรน์ พิชิตผจงกิจ 20292 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
369 ด.ช. สุธิราช ถวิลถิรกุล 20293 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
370 ด.ช. ธัช ปรีชาชัยสุรัตน์ 20294 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
371 ด.ช. ณภัทร เล่าระบือกิจ 20295 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
372 ด.ช. กานต์นิพิชญ์ ฐิตะฐาน 20296 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
373 ด.ช. นัฐพงษ์ เดชะคุปต์ 20297 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
374 ด.ช. ณัฐดนย์ ศิริธนพรพงษ์ 20298 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
375 ด.ช. ปุณณเมธ มากพานิชย์วัฒน์ 20299 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
376 ด.ช. ธนาธิป เลิศลุมพลีพันธุ์ 20300 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
377 ด.ช. ปัณณไท ลิขิตาภรณ์ 20301 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
378 ด.ช. วุฒิภูมิ แก้วยอด 20302 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
379 ด.ช. พิจักษณ์ ทองชุมนุม 20303 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
380 ด.ช. จิรัฏฐ์ ศรีโพธิ์งาม 20304 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
381 ด.ช. พลัฎฐ์ กาญจนสุทธิรักษ์ 20305 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
382 ด.ช. พรหมพิทักษ์ กิตติศัพท์ขจร 20306 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
383 ด.ช. ภูสินท์ อิทธิพลกังวาล 20307 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
384 ด.ช. ธนทัต บุญญอนุชิต 20308 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
385 ด.ช. ธนกร วิริยะสกุลธรณ์ 20309 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ