รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 12 อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 2  ห้อง ป.2/11


 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
386 ด.ช. กิตติพศจ์ กิตติรุ่งเรือง 20310 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
387 ด.ช. กฤตภาส เหมหาญวิภาส 20311 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
388 ด.ช. ธีรัตม์ สินดิโรจน์ 20312 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
389 ด.ช. ดุสิต จำปี 20313 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
390 ด.ช. กฤตยชญ์ ไทยสุริยันต์ 20314 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
391 ด.ช. ภัทรชนม์ เวชกุล 20315 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
392 ด.ช. กร สรรพอุดม 20316 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
393 ด.ช. กิตติคม ไกรอมร 20317 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
394 ด.ช. สุภณฑิต โรจนากีขจร 20318 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
395 ด.ช. ธนภูมิ จุลภักดิ์ 20319 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
396 ด.ช. ดีงาม นามบุตร 20320 ป.4 เซนต์คาเบรียล กทม
397 ด.ช. ดนัยณัฐ ตนะกุล 20321 ป.5 เซนต์คาเบรียล กทม
398 ด.ช. กิตติธัช ปุณณุปูรต 20322 ป.5 เซนต์คาเบรียล กทม
399 ด.ช. นัธทวัฒน์ เกริกอำไพสุรกิจ 20323 ป.5 เซนต์คาเบรียล กทม
400 ด.ช. พิชญุตม์ อริยประยูร 20324 ป.5 เซนต์คาเบรียล กทม
401 ด.ช. วชิรวิชญ์ วงศ์พิวัฒน์ 20325 ป.5 เซนต์คาเบรียล กทม
402 ด.ช. ภูวนัตถ์ โกมลฐิติ 20326 ป.5 เซนต์คาเบรียล กทม
403 ด.ช. ปุณณ์วรุตม์ อัตถไพศาล 20327 ป.5 เซนต์คาเบรียล กทม
404 ด.ช. ปองศักดิ์ ปองเสงี่ยม 20328 ป.6 เซนต์คาเบรียล กทม
405 ด.ช. อคิระ คีน 20329 ป.6 เซนต์คาเบรียล กทม
406 ด.ช. ชยพล ศรีสุโข 20330 ป.6 เซนต์คาเบรียล กทม
407 ด.ช. ธณกฤต ภานุโสกา 20331 ป.6 เซนต์คาเบรียล กทม
408 ด.ช. ภาณุวิชญ์ จิรฐิติพงศ์ 20332 ป.6 เซนต์คาเบรียล กทม
409 ด.ช. กรดนัย ตรีรัตนกุลจรัส 20333 ป.6 เซนต์คาเบรียล กทม
410 ด.ช. ภูดิศ ปรัชญา 20334 ป.6 เซนต์คาเบรียล กทม
411 ด.ช. ปองชัย ปองเสงี่ยม 20335 ป.6 เซนต์คาเบรียล กทม
412 ด.ช. ธีรัช บุพพารัมณีย์ 20336 ป.6 เซนต์คาเบรียล กทม
413 ด.ช. วีรวิชญ์ พิบูลย์กิจสกุล 20337 ป.6 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ
414 ด.ช. พีรณัฐ คงเพชรศักดิ์ 20338 ป.4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
415 ด.ช. ชวโรจน์ เชาว์เชี่ยวชาญ 20339 ป.6 สารสาสน์สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
416 ด.ช. ศรัณย์พัทธ์ วิเศษฤทธิ์ 20340 ป.5 รร.เอกบูรพาวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
417 ด.ช. มนัสวิน แสงทองสุก 20341 ป.6 เซนคาร์เบรียล กรุงเทพ
418 ด.ญ. ณิชชากัญญ์ แสงทองสุก 20342 ป.4 เซนฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนส์ กรุงเทพ
419 ด.ช. กฤตยชญ์ มโนวัฒนกุล 20343 ป.6 โชคชัย กรุงเทพมหานคร
420 ด.ญ. สุชาพัชร์ วงศ์จินตกวี 20344 ป.4 โรงเรียนบูรณะศึกษา กรุงเทพมหานครฯ

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ