รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 14 อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 2  ห้อง ป.2/9

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
456 ด.ช. ชานน คงพูลศิลป์ 10079 ป.6 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ นนทบุรี
457 ด.ช. ชวกร จีนสุกแสง 10080 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพฯ
458 ด.ญ. พรรณพัชร์ ขำวิวรรธน์ 20378 ป.5 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพฯ
459 ด.ญ. วาดบุญ เพิ่มพิทักษ์ 20379 ป.4 บางกอกแอ๊ดเวนต์ กรุงเทพมหานคร
460 ด.ญ. พิมพ์นารา ปริพินิจฉัย 20380 ป.5 บางกอกแอ๊ดเวนต์ กรุงเทพมหานคร
461 ด.ช. พันธุ์ธัช เลืองนรเสตถ์ 20381 ป.6 บางกอกแอ๊ดเวนต์ กรุงเทพมหานคร
462 ด.ช. เทพรักษ์ เหลืองศิริธัญญะ 20382 ป.6 บางกอกแอ๊ดเวนต์ กรุงเทพมหานคร
463 ด.ญ. อาทิมา ศิริคันธรส 20383 ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
464 ด.ช. สุวพัชร์ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร 20384 ป.5 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
465 ด.ญ. รชดา กานุสนธิ์ 20385 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
466 ด.ญ. สาริศา สุขะ 20386 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
467 ด.ช. พุทธิวัฒน์ โครตวงศจันทร์ 20387 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
468 ด.ญ. พิชญา แซ่โค้ว 20388 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
469 ด.ญ. ปุณวียร์ ชยวัฒน์ธรากุล 20389 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
470 ด.ช. อนุพงษ์ แก้วดอนไพร 20390 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
471 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ล่ำสัน 20391 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
472 ด.ญ. นามิ ฟูจิอิ 20392 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
473 ด.ช. ทศพร ติ๊บประสาร 20393 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
474 ด.ช. ณธภัค ภัทรพงศ์วัฒนา 20394 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
475 ด.ช. ถิรพุทธิ์ อเนกจินต์ 20395 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
476 ด.ช. เดโช สมิธ 20396 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
477 ด.ญ. อคัมย์สิริ ศรดอก 20397 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
478 ด.ญ. นัทชา หวังหยิบกลาง 20398 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
479 ด.ญ. ปฎิมากรณ์ ไหล่ขาม 20399 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
480 ด.ช. ณัฎฐนันท์ ทรัพย์คงดี 20400 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
481 ด.ญ. ศุภิสรา พวงจินดา 20401 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
482 ด.ช. สิริการณ์ เพชรโอ 20402 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
483 ด.ญ. พรนภัส นาฬิกาวิท 20403 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
484 ด.ช. ธิติสรณ์ สถิตไทย 20404 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
485 ด.ช. กิตติภพ ยศสมบัติ 20405 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
486 ด.ญ. ธันยาภรณ์ สุทธิประภา 20406 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
487 ด.ญ. พิมพ์ลภัส คำอุด 20407 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
488 ด.ญ. เพชรรัตน์ ไผ่พันธรักษ์ 20408 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
489 ด.ญ. มานิตา สุขเจริญ 20409 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
490 ด.ช. อานุภาพ ซิงห์ 20410 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ