รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 15 อาคาร 1  (ตึกสีม่วง)  ชั้น 2  ห้อง ป.2/8

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
491 ด.ช. ศิวดลย์ ภัทราสิริพรศิวะ 20411 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
492 ด.ช. ศุภโชค สมสนุก 20412 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
493 ด.ช. อภิวิชช์ จำปาเทศ 20413 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
494 ด.ช. วงศกร หวลมานพ 20414 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
495 ด.ช. กฤษณะ เหมะธุลิน 20415 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
496 ด.ช. กิตติภัทร หวังเจริญ 20416 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
497 ด.ช. ธนกร ตริระวิจารณะ 20417 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
498 ด.ญ. ศุชารัตน์ โคตรวงศจันทร์ 20418 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
499 ด.ญ. ศศิอร มงคลคูณ 20419 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
500 ด.ญ. จุฑาทิพย์ สุวรรณไตรย์ 20420 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
501 ด.ญ. ศุลีพร หดกระโทก 20421 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
502 ด.ช. ศรัณย์พร ธนพัฒน์สิริธร 20422 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
503 ด.ช. บุรเศรษฐ์ เลี้ยงชีพดำรงสุข 20423 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
504 ด.ช. ธีราพัทธ์ จงประเสริฐ 20424 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
505 ด.ช. ญาโณทัย นิลเขียว 20425 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
506 ด.ช. วงศ์วริศ มิลินศาตนันท์ 20426 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
507 ด.ญ. สุทธินันท์ พละศักดิ์ 20427 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
508 ด.ญ. พรกนก ชัยลังกา 20428 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
509 ด.ช. อภิพล ภัทรพงศ์วัฒนา 20429 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
510 ด.ช. ธนากร หวังสุดดี 20430 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
511 ด.ญ. ณัฐนิชา วุฒิไกร 20431 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
512 ด.ช. วงศธร บรรลือ 20432 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
513 ด.ช. จงเกษม ติ๊บประสาร 20433 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
514 ด.ญ. กชพร เวชสุรักษ์ 20434 ป.6 สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ
515 ด.ญ. วิลาสิณี สร้อยแสง 20435 ป.5 ธีรสาตร์ ราชบุรี
516 ด.ญ. ธนพร เฮงฮู้ 20436 ป.6 ธีรสาตร์ ราชบุรี
517 ด.ญ. พลอยชมพู แกมไทย 20437 ป.6 ธีรสาตร์ ราชบุรี
518 ด.ญ. ศิราณีย์ เขียวชอุ่ม 20438 ป.6 สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี
519 ด.ช. ศุภกร ชาติจิรกาล 20439 ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
520 ด.ญ. พิชญาภัค รินชัย 10081 ป.6 วัดลานบุญ กรุงเทพ
521 ด.ช. พงศกร ประเสริฐโสภณ 10082 ป.6 วัดลานบุญ กรุงเทพมหานคร
522 ด.ช. เนติพงษ์ นักร้อง 10083 ป.6 วัดลานบุญ กรุงเทพมหานคร
523 ด.ช. นาวี รังสิกลัส 10084 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
524 ด.ช. ญาณเทพ ประสิทธิ์สมสกุล 20440 ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพ
525 ด.ช. ณภัทร ศุภสินธุ์ 20441 ป.4 อัสสัมชัญธนบุรึ กรุงเทพ

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ