รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 16 อาคาร 1  (ตึกสีม่วง)  ชั้น 2  ห้อง ป.2/7

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
526 ด.ญ. พิชญา อัศว์วัชรพงศ์ 20442 ป.6 โชติกาญจน์ กรุงเทพมหานคร
527 ด.ญ. กัญญาภัค ต้นบุญ 20443 ป.6 โชติกาญจน์ กรุงเทพมหานคร
528 ด.ญ. จิรประภา พิรารักษ์ 20444 ป.6 มารีย์วิทยา นครราชสีม
529 ด.ญ. ยลยดาพร นิลดี 20445 ป.5 โชติกาญจน์ กรุงเทพมหานคร
530 ด.ญ. รักษิฎาร์ วิศิษฎ์กิตติกุล 20446 อื่น ๆ นานาชาติแองโกลสิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร
531 ด.ช. เตชะพิทย์ เตชะหงษา 20447 ป.6 กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพ
532 ด.ช. ปวเรศ ก่อรุ่งเรือง 20448 ป.5 เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพ
533 ด.ญ. จันทรรัตน์ รัตนะ 20449 ป.6 เซนต์หลุยส์ศึกษา กทม.
534 ด.ญ. อนัญญา บัวบาน 20450 ป.6 เซนต์หลุยส์ศึกษา กทม.
535 ด.ญ. ปวีณ์ชญาน์ สถิรวรรธน์ 20451 ป.6 เซนต์หลุยส์ศึกษา กทม.
536 ด.ญ. พริษฐ์มันตา วิชัยดิษฐ์ 20452 ป.6 เซนต์หลุยส์ศึกษา กทม
537 ด.ญ. พิมพ์ลภัทร เจริญโภคานนท์ 20453 ป.4 เซนต์หลุยส์ศึกษา กทม.
538 ด.ช. ชารีฟ มันยา 20454 ป.4 เซนต์หลุยส์ศึกษา กทม.
539 ด.ญ. วรรณธนา อำรุงสกุลรัฐ 20455 ป.5 เซนต์หลุยส์ศึกษา กทม.
540 ด.ช. อนันดา เอี่ยมรัตนสันติ 20456 ป.5 เซนต์หลุยส์ศึกษา กทม.
541 ด.ญ. กรหทัย โชตินพรัตน์ภัทร 10085 ป.6 พญาไท กรุงเทพ
542 ด.ญ. อรชพร สิริสมสิทธิ์ 10086 ป.6 พญาไท กรุงเทพ
543 ด.ญ. ขวัญชนก ใหญ่เรืองศรี 10087 ป.6 พญาไท กรุงเทพ
544 ด.ญ. ปุณยาภา ชุณหกาญจน์ 10088 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพ
545 ด.ญ. อมลรดา อภิธรรมวิริยะ 10089 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
546 ด.ช. วรินท์ จงธรรมวัฒน์ 10090 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
547 ด.ญ. นันท์นภัส รอดแถม 10091 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
548 ด.ญ. ภฤชฎา อภิธรรมวิริยะ 10092 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
549 ด.ญ. นรมล สุขเอมโอษฐ์ 10093 ป.5 บ้านครูอู๊ด นนทบุรี
550 ด.ญ. วิภาวรรณ ดิเรกโชติพงษ์ 10094 ป.6 บ้านครูอู๊ด นนทบุรี
551 ด.ญ. อรวรรณ ดิเรกโชติพงษ์ 10095 ป.4 บ้านครูอู๊ด นนทบุรี
552 ด.ญ. ศุภานัน แจ่มสุวรรณ 10096 ป.5 บ้านครูอู๊ด นนทบุรี
553 ด.ช. ธนาภัทร พุกละออง 10097 ป.5 บ้านครูอู๊ด นนทบุรี
554 ด.ญ. อณัญญา สมุญโต 10098 ป.5 บ้านครูอู๊ด นนทบุรี
555 ด.ญ. อินทิรา สุดศรี 10099 ป.4 บ้านครูอู๊ด นนทบุรี
556 ด.ญ. ชลลดา มุ่งประสพพร 10100 ป.5 บ้านครูอู๊ด นนทบุรี
557 ด.ญ. อัยรดา มุ่งประสพพร 10101 ป.6 บ้านครูอู๊ด นนทบุรี
558 ด.ญ. พิชชาภา รัศมีจันทร์ 10102 ป.4 บ้านครูอู๊ด นนทบุรี
559 ด.ช. พรหมพิริยะ ชพานนท์ 10103 ป.6 รร.ปัญจทรัพย์ กรุงเทพฯ
560 ด.ช. กฤตษณพล บุษปวนิช 20457 ป.6 นานาชาติ ทรีนิตี้ กรุงเทพ

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ