รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 17 อาคาร 1  (ตึกสีม่วง)  ชั้น 2  ห้อง ป.4/7

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
561 ด.ช. ปภังกร หวังชูเชิดกุล 20458 ป.6 สาธิตจุฬาฯ กรุงเทพ
562 ด.ญ. ภวิษย์พร นันทวัฒน์ 20459 ป.6 สัจจพิทยา กรุงเทพ
563 ด.ช. อานนท์ ห่มซ้าย 20460 ป.6 สัจจพิทยา กทม.
564 ด.ช. ปรีชากร พรมนนท์ 20461 ป.6 สัจจพิทยา กทม.
565 ด.ช. สรวิชญ์ เกษแก้วเกี้ยง 20462 ป.6 สัจจพิทยา กทม.
566 ด.ญ. สุภัทรา พานเรือง 20463 ป.6 สัจจพิทยา กทม.
567 ด.ญ. ชลชนก โพร้งจั่น 20464 ป.6 สัจจพิทยา กทม.
568 ด.ช. สรวิศ สวนดอกไม้ 20465 ป.6 สัจจพิทยา กทม.
569 ด.ญ. บังอร ศิริจันดา 20466 ป.6 สัจจพิทยา กทม.
570 ด.ช. ธนกฤต แหลมหลวง 20467 ป.6 สัจจพิทยา กทม.
571 ด.ญ. พิชชากร สายันต์วิสุทธิคาม 20468 ป.6 สัจจพิทยา กทม.
572 ด.ญ. เอมิกา ชิงชัย 20469 ป.6 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพ
573 ด.ญ. วรินทร ประทุมศรีสาคร 20470 ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
574 ด.ญ. ณิชกมล พาชื่น 20471 ป.5 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
575 ด.ญ. ภุริชญา สมุห์สนธ์ 20472 ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
576 ด.ญ. ปฏิมากร ผลาทร 20473 ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
577 ด.ญ. ธนดล กันทิละ 20474 ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
578 ด.ญ. ด.ญ.รุจิภัทร์ เลิศวิริยะวณิช 20475 ป.4 สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี
579 ด.ช. ชัยบุรินทร์ วิญญายงค์ 20476 ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
580 ด.ช. พชรพล วงษ์สนิท 20477 ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
581 ด.ญ. ชลลดา สินวงษ์ษา 20478 ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
582 ด.ช. ศุภณัฐ์ เสริมศาสตร์ 20479 ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
583 ด.ญ. ธีมาพร ฤทธิ์สกุลชัย 20480 ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
584 ด.ญ. ณิชชารีย์ บุญแสงชัยธวัฒน์ 20481 ป.4 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
585 ด.ญ. วริศรา สุคนธฉายา 20482 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
586 ด.ญ. ณัฎฐณิชา จกโป 20483 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
587 ด.ช. พีรณัฐ เติมประยูร 20484 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
588 ด.ช. สิปปวิชญ์ วิภาตะพันธุ์ 20485 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
589 ด.ญ. สวรินทร์ สมประสงค์ 20486 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
590 ด.ญ. เนตรนภา ทับห้าง 20487 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
591 ด.ญ. สาลินี สุกูล 20488 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
592 ด.ญ. พัชริดา โสภาภิมุข 20489 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
593 ด.ญ. ลักษิกา บุบผาโภชน์ 20490 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
594 ด.ญ. อิสสริยา พงษ์เพ็ชร 20491 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
595 ด.ญ. พิมพิศา เลิศชวนะกุล 20492 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ