รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 18 อาคาร 1  (ตึกสีม่วง)  ชั้น 2  ห้อง ป.4/8


 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
596 ด.ญ. กัลย์ธิดา ปิยะวัฒน์ 20493 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพทหานคร
597 ด.ญ. ธนพร ธนโอภาส 20494 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
598 ด.ช. ภัทรสิทธิ์ ภักดี 20495 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
599 ด.ญ. รุจิรา แววนกยูง 20496 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
600 ด.ญ. ปิ่นประภา สุขสมัย 20497 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
601 ด.ช. รัฐเขตต์ พิลาโท 20498 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
602 ด.ญ. ณัชชา คล้ายเพ็ชร์ 20499 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
603 ด.ญ. ชมพูนุท สรเสณีย์ 20500 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
604 ด.ญ. ธนาภรณ์ ตั้งกาญจนศรี 20501 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
605 ด.ญ. กฤตติกา อุดมเกียรติ 20502 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
606 ด.ญ. สิริสา ฟุ้งสุคนธ์ 20503 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
607 ด.ญ. ภัทรวดี อนาผล 20504 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
608 ด.ญ. วาริศา ธนภัคโกศล 10104 ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
609 ด.ช. ภูดิศ ธนภัคโกศล 10105 ป.5 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
610 ด.ญ. เอวารินทร์ มานุพีรพันธ์ 10106 ป.5 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพฯ
611 ด.ญ. ชนนิกานต์ เมืองผุย 10107 ป.6 ราชวินิต กทม.
612 ด.ช. ปภังกร เมธาวรารักษ์ 10108 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพ
613 ด.ญ. ชามาภัทร บุณยะสมภพ 10109 ป.6 อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี
614 ด.ญ. สุพัชรีย์ อยู่ออมสิน 10110 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพ
615 ด.ญ. ภูพฤกษา ผู้ทรงธรรม 10111 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหมนคร
616 ด.ช. Sirawish Sukkee 10112 ป.6 ราชวินิต กทม.
617 ด.ญ. จิรัชญา กระแสร์กุล 10113 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
618 ด.ญ. พัชรธร สุวรรณประทีป 10114 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
619 ด.ช. ภัทรศักร์ เลิศไตรภิญโญ 10115 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
620 ด.ญ. ภัทรศยา ส่งเสริม 10116 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
621 ด.ช. รัฐศาสตร์ จันทร์ตากอง 10117 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
622 ด.ช. ศนัยฉัตร หาญยืนยงสกุล 10118 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
623 ด.ช. เตชินท์ เปลี่ยนขำ 10119 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
624 ด.ช. เสฏฐพันธ์ มณีวาศ 10120 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
625 ด.ช. อังศวีร์ ฤกษ์อนันต์ 10121 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
626 ด.ช. ปัณณวิชญ์ วิทูกิจ 10122 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
627 ด.ช. ชวาลภพ บุราณรมย์ 10123 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
628 ด.ช. อภิชน เจมส์ สัยยะสิทธิ์พานิช 10124 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
629 ด.ช. ปัณณวิชญ์ หนูผุด 10125 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
630 ด.ช. ณัฏฐเณรี จำปา 10126 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ