รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 19 อาคาร 1  (ตึกสีม่วง)  ชั้น 2  ห้อง ป.4/9

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
631 ด.ญ. สิริพร อรชร 10127 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
632 ด.ญ. อัยประภา วงษ์ทำมา 10128 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
633 ด.ญ. รมย์รุจี ขำตา 10129 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
634 ด.ญ. อิสราภัทร์ อดุลยวิทยากร 10130 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
635 ด.ญ. อิสรีย์ สถิตดร 10131 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
636 ด.ช. สิร ลิ้มธนาคม 10132 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
637 ด.ญ. ณัฐกฤตา ตุ้ยเต็มวงศ์ 10133 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
638 ด.ญ. พิมพ์กชกร บุตรดาวงษ์ 10134 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
639 ด.ช. วรพิชาภา ธีราทร 10135 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
640 ด.ช. ชัยภัทร มุขขันธ์ 10136 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
641 ด.ญ. สุณัฐชา ธนูรัตน์ 10137 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
642 ด.ช. ณัฐชานนท์ ทรัพย์ประสิทธิ์ 10138 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
643 ด.ช. กวิน ทองวิไล 10139 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
644 ด.ช. ธนกฤต กลอนครบุรี 10140 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
645 ด.ช. แบเรียล จัน เลมานา 10141 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
646 ด.ญ. ปุณณ์ กลแกม 10142 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
647 ด.ญ. วีรินทร์ เศรษฐจินดา 10143 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
648 ด.ญ. ธัญลักษณ์ เกตุทับ 10144 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
649 ด.ญ. เพ็ญพิชญา วรภูมิพิสุทธิ์ 10145 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
650 ด.ญ. จิร์ฏฐา จิรฐิติวงศ์ 10146 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
651 ด.ช. ภูมิบุตร อนุสรธนาวัฒน์ 10147 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
652 ด.ช. ภาพงษ์ พลชาติ 10148 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
653 ด.ช. สุนิติ สุดกังวาล 10149 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
654 ด.ช. บุณยภู คู่มณี 10150 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
655 ด.ญ. ศิวปรียา ศรีสมรส 10151 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
656 ด.ช. ภูรี ศรัทธาบุญ 20505 อื่น ๆ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพ
657 ด.ญ. พัสสิรัศมิ์ อัศวรัตน์ 20506 ป.6 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
658 ด.ช. พสธร ลุมพิกานนท์ 20507 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
659 ด.ญ. พิณิชา พิบูลย์ 20508 ป.4 ราชินี กรุงเทพ
660 ด.ช. ธันวา อินทสุข 20509 ป.4 แอนจูดี้ สมุทรปราการ
661 ด.ญ. เบญจภา สันติกรถาวร 20510 ป.4 แอนจูดี้ สมุทรปราการ
662 ด.ช. ฐิตินันท์ ประทุมพันธุ์ 20511 ป.4 แอนจูดี้ สมุทรปราการ
663 ด.ญ. อนัญญา รุ่งเรืองธัช 20512 ป.4 แอนจูดี้ สมุทรปราการ
664 ด.ช. ธนธร พัฒนศุภกิจ 20513 ป.4 แอนจูดี้ สมุทรปราการ
665 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ทองเหลี่ยม 20514 ป.4 แอนจูดี้ สมุทรปราการ

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ