รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 20 อาคาร 1  (ตึกสีม่วง)  ชั้น 2  ห้อง ป.4/10

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
666 ด.ช. พีรวัส มุ่งมี 20515 ป.4 แอนจูดี้ สมุทรปราการ
667 ด.ช. โรจน์รวี บุญโชคเจริญศรี 20516 ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
668 ด.ญ. ปุณยนุช จีบโจง 20517 ป.5 สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ
669 ด.ญ. ฐนิตนันท์ ธนรุ่งสันต์ 20518 ป.5 สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ
670 ด.ญ. ปทิตตา ศิริโชติดำรงค์ 20519 ป.5 สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ
671 ด.ญ. กุลิสรา ซุ่นพงศ์ 20520 ป.5 ไตรรัตนาภิรักษ์ กรุงเทพมหานคร
672 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เอกธีรเศรษฐ์ 20521 ป.6 เซ็นฟรังซีสเซเวียร์ นนทุบรี
673 ด.ช. กฤติน พานิชย์ 20522 ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ
674 ด.ญ. อินทร์ชุอร กองสุวรรณ์ 20523 ป.5 สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ
675 ด.ช. กิตติเดช ฉันทะปรีดา 20524 ป.5 สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ
676 ด.ญ. ชุติกาญจน์ พลธรรม 20525 ป.6 ลาซาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
677 ด.ช. วรเมธ มาลัยศรี 20526 ป.6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม
678 ด.ช. ภูมิธัช อัษฏมงคล 20527 ป.6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม
679 ด.ญ. ณธชร พันธุ์ศิริ 20528 ป.5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม
680 ด.ญ. ธนกร ปุณยพิริยานนท์ 20529 ป.5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม
681 ด.ช. ณัฐพล นินนาท 20530 ป.5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม
682 ด.ช. พุฒินาท ภิรมย์นา 20531 ป.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม
683 ด.ช. ตฤณ นิกรปกรณ์ 20532 ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพ
684 ด.ช. กันทรากร กุณที 20533 ป.5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม
685 ด.ญ. กัณธิมา งามสวย 20534 ป.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม
686 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี กุลวิทย์รุจี 20535 ป.6 โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา ปทุมธานี
687 ด.ญ. นภัสวรรณ์ วรทานมงคลชัย 20536 ป.5 ธัญวิทย์ ปทุมธานี
688 ด.ญ. พิมพิชฌาย์ อัศวรักวงศ์ 20537 ป.4 ราชินี กรุงเทพ
689 ด.ญ. ญาดา เบญจางคกุล 20538 ป.5 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
690 ด.ช. ชยากรณ์ นิธิกุลตานนท์ 20539 ป.6 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
691 ด.ญ. ทิพามณี ลำพุทธา 20540 ป.5 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
692 ด.ญ. พุฒิตา ปฐมวัฒนา 20541 ป.6 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
693 ด.ญ. พลีสา ตั้งสาธิต 20542 ป.6 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
694 ด.ญ. เคลี กุสุพลนนท์ 20543 ป.6 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
695 ด.ช. ธิโมที  แดน ไฮน์ส 20544 ป.5 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
696 ด.ช. มรรค นิ่มนวลดี 20545 ป.5 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
697 ด.ญ. เฮเลน่า กอริน 20546 ป.6 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
698 ด.ช. สิรวิชญ์ ประมวลญาติ 20547 ป.6 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
699 ด.ช. ไกรวิชญ์ เกียรติมธา 20548 ป.5 ธัญวิทย์ ปทุมธานี
700 ด.ช. ด.ช.ไชยภัทร ชวลิตสกุลชัย 10152 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ