รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 3 อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/3

 


ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
71 ด.ช. ภูริณัฐ เตชะอำนวยพร 20050 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
72 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ลิ้มสถาพรพงศ์ 20051 อื่น ๆ สารสาสน์วิเทศประชาอุทิศ กรุงเทพฯ
73 ด.ช. นฐวัฒน หวังดี 20052 ป.6 โรงเรียนตันติวัตร นครศรีธรรมราช
74 ด.ญ. ชนัญชิตา ลิปิกรณ์ 20053 ป.5 ราชินี กรุงเทพ
75 ด.ช. ศรณพัฒน์ พัฒนปรีชากุล 20054 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ
76 ด.ญ. กรชนก ธนะประกอบกรณ์ 20055 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
77 ด.ญ. ณิชา ชินณพงษ์ 20056 ป.6 ราชินี กรุงเทพฯ
78 ด.ญ. วิรชา ชินณพงษ์ 20057 ป.4 ราชินี กรุงเทพฯ
79 ด.ญ. ปริยากร กัลยาวินัย 10022 ป.5 ราชินี ก.ท.ม.
80 ด.ญ. พิมพ์มาดา สุรชีวิน 10023 ป.5 อนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี
81 ด.ญ. จิดาภา สุรชีวิน 10024 ป.4 อนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี
82 ด.ช. ชัชติกร ขาวดี 10025 ป.4 โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
83 ด.ช. อัครชัย พิทักษ์ธรรม 10026 ป.5 อมรินทราราม กรุงเทพฯ
84 ด.ญ. ปภาวรินท์ จันทร์สืบแถว 20058 ป.5 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพฯ
85 ด.ช. กฤตยชญ์ มโนวัฒนกุล 20059 ป.6 โชคชัย กรุงเทพมหานคร
86 ด.ญ. ณิชากร โชติเสรีวิทย์ 20060 ป.4 ราชินี กรุงเทพฯ
87 ด.ญ. อดิภา สิริวิทยาวรรณ 20061 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
88 ด.ญ. ปทิดา บรรเจิดศิลป์ 20062 ป.4 โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา พิจิตร
89 ด.ช. ฐิติพัฒน์ โกทา 20063 ป.5 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ กทม.
90 ด.ญ. ณิชา ตั้งเจริญมั่นคง 20064 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
91 ด.ช. เกียนเซิน-เจฟฟ์ ตัน 20065 ป.5 กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ
92 ด.ช. ณัฏฐ์ปวินท์ พรหมศิวรักษ์ 20066 ป.4 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ
93 ด.ช. กิตติธัช เกตุทัต 20067 ป.4 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ
94 ด.ญ. ณรฎา จะชาลี 20068 ป.6 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
95 ด.ญ. ภัทรณิตฌฐ์ มีผดุง 20069 ป.5 ราชินี กทม
96 ด.ช. จิรภัทร นาวีเรืองรัตน์ 20070 ป.5 เซนต์คาเบรียล กทม.
97 ด.ญ. ปภัสรา ทองมาก 20071 ป.6 ร.ร.ราชินีบร กรุงเทพมหานคร
98 ด.ญ. กอปร์สุข นาคสิงห์ 20072 ป.6 สารสารน์วิเทศสายไหม กรุงเทพ
99 ด.ช. ธาม ลาภณรงค์ชัย 20073 ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพ
100 ด.ช. เสฎฐพงศ์ สกุณี 10027 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพฯ
101 ด.ช. สรวิชญ์ เหมวิภาต 10028 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพฯ
102 ด.ญ. กัญญาณัฐ กิตติธรกุล 10029 ป.6 พิชญศึกษา นนทบุรี
103 ด.ญ. พิชญา มนต์วิเศษ 10030 ป.6 เอกบูรพาวิเทศศึกษา กรุงเทพฯ
104 ด.ญ. สุชญา มนต์วิเศษ 10031 ป.4 เอกบูรพาวิเทศศึกษา กรุงเทพฯ
105 ด.ช. กิตติคุณ ศรีนิศานต์สกุล 20074 ป.6 อำนวยศิลป์ธนบุนี กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ