รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 21 อาคาร 1  (ตึกสีม่วง)  ชั้น 2  ห้อง ป.4/11

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
701 ด.ช. จิรวิชช์ เธียรกิจ 10153 ป.4 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ
702 ด.ช. ญาณวรุตม์ ชุติศรว์ 10154 ป.4 โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพฯ
703 ด.ช. พันวา เขาสูง 10155 ป.5 สันติสุขวิทยา กทม.
704 ด.ช. ภัทร บัวแก้ว 10156 ป.6 ประชานิเวศน์ กรุงเทพมหาสคร
705 ด.ญ. พราวเดือน ธรรมเดชะ 10157 ป.5 ประชานิเวศน์ กรุงเทพ
706 ด.ญ. อรุณวสา พงศาภาสิริทัต 10158 ป.6 ประชานิเวศน์ กรุงเทพ
707 ด.ช. ธนกฤต นิรนาท 10159 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพฯ
708 ด.ญ. ฑิตยา นิรนาท 10160 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพฯ
709 ด.ญ. พลอย เหลืองเรืองเวช 20549 ป.5 อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพมหานคร
710 ด.ช. กิตติคุณ ศรีนิศานต์สกุล 20550 ป.6 อำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพฯ
711 ด.ญ. ณศรัณ จักขุทิพย์ 20551 ป.5 ราชินี กรุงเทพ
712 ด.ญ. ณฐมน ติรจรัสวุฒิ 20552 ป.4 โรงเรียนดรุณพัฒน์ กรุงเทพ
713 ด.ช. เศรษฐพันธ์ รุจีพิสิฐ 20553 ป.5 เซนต์คาเบรียล นนทบุรี
714 ด.ช. ธนกร บัวทองธนะการ 20554 อื่น ๆ รร.เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ
715 ด.ช. อินทัช เห็นทรัพย์ไพบูลย์ 20555 ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพ
716 ด.ช. ภูดิศ ต่อศรีเจริญ 20556 ป.5 สาธิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้าน สมเด็จ เจ้าพระยา(ฝ่ายประถม) กรุงเทพฯ
717 ด.ช. จักรพงศ์ กีรติเชษฐ์ 20557 ป.5 สาธิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้าน สมเด็จ เจ้าพระยา(ฝ่ายประถม) กรุงเทพฯ
718 ด.ช. ปราการ สุธาศิลพรมแพร 20558 ป.5 สาธิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้าน สมเด็จ เจ้าพระยา(ฝ่ายประถม) กรุงเทพฯ
719 ด.ช. กฤตวัฒน์ ปุญญพัฒนกุล 20559 ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ
720 ด.ช. ชะดี๊ด อาภาพันธุ์ 20560 ป.4 โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
721 ด.ญ. Borramattorn Dumrongrat 20561 ป.4 ดรุญพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
722 ด.ช. พัชรพิชญ์ โตสัจจวงศ์ 20562 ป.6 ตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
723 ด.ญ. กัญญาภัค บุญทวี 20563 ป.6 ตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
724 ด.ญ. เขมิกา สฤษดิ์รักษ์ 20564 ป.5 ตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
725 ด.ญ. นันทนิชา สิทธิเจริญชัย 20565 ป.5 ตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
726 ด.ญ. ชญาดา อุชุปาละนันท์ 20566 ป.5 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
727 ด.ช. พัทธกิตติ์ เจริญเศรษฐกุล 20567 ป.6 ร่วมฤดี วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
728 ด.ช. วชิรวิทย์ สิทธิชัยวรวัฒน์ 20568 ป.6 ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร
729 ด.ช. ชยุต พรสถิตย์ภัทร์ 20569 ป.6 ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร
730 ด.ช. กอบการ ศรีเกียรติศักดิ์ 20570 ป.6 ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร
731 ด.ญ. เพชรฤทัย บางแจ้ง 20571 ป.6 ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร
732 ด.ช. ปวริศ สถาพรอุดมเลิศ 20572 ป.6 ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร
733 ด.ญ. ณิชกานต์ ธนรักษ์โภคิน 20573 ป.6 ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร
734 ด.ญ. ลภัสรดา ประเสริฐธีรพงศ์ 20574 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
735 ด.ญ. ศุภพิชญ์ ไพรสุวรรณกุล 20575 ป.6 ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ