รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560


หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 22 อาคาร 1  (ตึกสีม่วง)  ชั้น 2  ห้อง ป.5/5

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
736 ด.ญ. เพชราภรณ์ ฟาง 20576 ป.6 ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร
737 ด.ช. เตชินท์ กิตติไกรศักดิ์ 20577 ป.6 ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร
738 ด.ญ. จารุวรรณ วณิชสุรหิรัญ 20578 ป.6 นานาชาติอาร์ซี กรุงเทพมหานคร
739 ด.ญ. วิพธู รัตนะมาลา 20579 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
740 ด.ช. ปัณณภพ นิพนธ์กิจ 20580 ป.6 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
741 ด.ญ. มณฑารพ ลอบมณี 10161 ป.5 ประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์) กทม.
742 ด.ช. บัญญภัทร ลักษณาทรัพย์ 10162 ป.4 รร อัสสัมชัญ กรุงเทพ
743 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศรีสวัสดิ์ 10163 ป.4 ราชวินิต กทม
744 ด.ช. มาลีคโอลีเวอร์ พีเพลส์ 10164 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพ
745 ด.ช. รักกัน กังวานสุระ 20581 ป.5 อำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
746 ด.ญ. กุลสิริ ภาษี 20582 ป.5 อำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
747 ด.ช. จูลเลียส เฮเดน กิลล์เบร์ต
หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ