รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 4 อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/4

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
106 ด.ญ. ศรัณย์พร สุขสงวน 20075 ป.6 โรงเรียนรัตนศึกษา นครศรีธรรมราช
107 ด.ญ. บวรลักษณ์ ชำนาญกิจ 20076 ป.5 โรงเรียนรัตนศึกษา นครศรีธรรมราช
108 ด.ช. จิระกิตติ์ อัศวกาญจน์ 20077 ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ
109 ด.ช. คณพศ ปริปุณณะ 20078 ป.5 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
110 ด.ญ. พัชราภา สกุณี 20079 ป.4 ราชินีบน กรุงเทพฯ
111 ด.ญ. ณศรัณ จักขุทิพย์ 20080 ป.5 ราชินี กรุงเทพ
112 ด.ญ. ณิชาภัทร ทองเลิศ 20081 ป.6 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
113 ด.ญ. ประติมา อยู่เอียง 20082 ป.4 โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร
114 ด.ญ. นันท์นภัส ศิริอนุการวัฒนา 10032 ป.4 ราชวินิต ถ.นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร
115 ด.ญ. จิดาภา สินสมบูรณ์ 10033 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพ
116 ด.ช. ธีรเมธ แสงแก้ว 10034 ป.4 บาวขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร
117 ด.ญ. ด.ญ.ปัณญวีร์ เครือเสนา 20083 ป.5 ราชินี นนทบุรี
118 ด.ญ. ฐิตนนทน์ ชลนิพัทธ์ 20084 ป.4 ราชิ กรุงเทพฯ
119 ด.ช. เด่นพงศ์ เด่นแก้ว 20085 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
120 ด.ช. นิธินันท์ ปิยะกาญจนะ 20086 ป.6 โรงเรียนตันติวัตร นครศรีธรรมราช
121 ด.ญ. ธัญจิรา โพธิ์ศรีทอง 20087 ป.4 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรบุรี
122 ด.ญ. อักษราภัค พรหมสว่างศิลป์ 20088 ป.4 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
123 ด.ญ. รมย์นลิน ธนานนท์นิวาส 20089 ป.4 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
124 ด.ญ. จิณณาพัฒ ศรีแก้ว 20090 ป.4 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
125 ด.ญ. ณัฐณิชา รังสรรค์ลิขิต 20091 ป.4 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
126 ด.ญ. ธนัชพร อินทรกุล 20092 ป.4 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
127 ด.ญ. จิรชยา แผนสมบูรณ์ 20093 ป.4 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
128 ด.ญ. ณัฐภัทร ช้างเขียว 20094 ป.6 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
129 ด.ช. กฤตธี จงศักดิ์สวัสดิ์ 20095 ป.6 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
130 ด.ช. คีตกานต์ หอมจรรยา 20096 ป.6 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
131 ด.ช. อภิสิทธิ์ หอมสุวรรณ 20097 ป.6 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
132 ด.ช. ธนภูมิ หอมสุวรรณ 20098 ป.5 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
133 ด.ช. พลาธิป เมืองเจริญ 20099 ป.6 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
134 ด.ช. ธนนรินทร์ ตฤณชาติวณิชย์ 20100 ป.6 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
135 ด.ญ. ณัฐฐา หอมจรรยา 20101 ป.4 ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
136 ด.ช. ธนาธิป คงตุ่น 20102 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
137 ด.ญ. นิรมล จำนงโภค 20103 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
138 ด.ช. ธนกร สาชิต 20104 ป.6 อรรถวิทย์ กทม.
139 ด.ญ. มิราเบล ชิเดอกอ อิซูน่ากู 20105 ป.4 อรรถวิทย์ กทม.
140 ด.ช. อมิที เกษมนวธร 20106 ป.5 อรรถวิทย์ กทม.

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ