รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 5 อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/5ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
141 ด.ช. นรเศรษฐ์ สมบุญ 10035 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ
142 ด.ช. ธีรสิทธิ์ สมบุญ 10036 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ
143 ด.ญ. พัฒน์นรี พิพัฒนพงษ์วงศ์ 10037 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพ
144 ด.ช. พงษ์ประภัสร์ วาศภูติ 10038 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพฯ
145 ด.ญ. พิชญาภา คูสินทรัพย์ 10039 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
146 ด.ญ. วรินทร ชวลิต 10040 ป.5 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพ
147 ด.ญ. รชยา รัตนอุดม 10041 ป.6 อรรถมิตร กทม.
148 ด.ญ. ชญาณิณ รัตนอุดม 10042 ป.5 อรรถมิตร กทม.
149 ด.ญ. กัญญพัชร วัธนไพศาล 10043 ป.6 อรรถมิตร กรุงเทพมหานคร
150 ด.ช. รัฐธีร์ อยู่ยงวัฒนากุล 10044 ป.4 อรรถมิตร กรุงเทพ
151 ด.ญ. ณัชชา ลิมป์ศิริวรารักษ์ 20107 ป.4 สาธิตกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร
152 ด.ช. กิตติพัฒน์ พลพรพิสิฐ 20108 ป.6 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
153 ด.ช. ขวัญแก้ว ตันกัญญา 20109 ป.6 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
154 ด.ช. พฤฒินันท์ โสธรวิไล 20110 ป.6 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
155 ด.ญ. สรชา สุขศรีทอง 20111 ป.6 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
156 ด.ญ. สิรินันท์ เปรมทวี 20112 ป.6 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
157 ด.ญ. บุณยวีร์ ปฐมสิทธิวัฒน์ 20113 ป.6 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
158 ด.ญ. นภัสสร พูลเพิ่มสิน 20114 ป.6 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
159 ด.ญ. ชาลิสา อนุมาตย์ 20115 ป.6 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
160 ด.ญ. ศุภิสรา วิรนนิพิท 20116 ป.6 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
161 ด.ช. วรชน เรืองโชติ 20117 ป.5 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
162 ด.ช. วรวัช ปิ่นมงคล 20118 ป.5 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
163 ด.ญ. พิชชานันท์ คำสอนทา 20119 ป.5 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
164 ด.ญ. นิศารัตน์ พาณิชไวศวรรณ 20120 ป.5 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
165 ด.ญ. สิราวรรณ วรรัตน์ญานนท์ 20121 ป.5 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
166 ด.ญ. ณัฐภัทร อุตรนคร 20122 ป.5 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
167 ด.ช. รัฐภูมิ บุญยืน 20123 ป.5 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
168 ด.ญ. รวีวรรณ ขุนเจ๋ง 20124 ป.4 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
169 ด.ช. ธนบดี เวียงปฎิ 20125 ป.4 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
170 ด.ญ. วิภาวี ยวงสุวรรณ 20126 ป.4 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
171 ด.ช. เสรษฐวุฒิ นามอาสา 20127 ป.4 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
172 ด.ญ. ณัฐกานต์ณิชา เจริญบุญ 20128 ป.4 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
173 ด.ญ. ธนัชพร สมบัติภูธร 20129 ป.4 มาดานฤมล ฉะเชิงเทรา
174 ด.ญ. นันท์นภัส หิรัญสกุลวัฒน์ 20130 ป.4 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
175 ด.ญ. ธวัลรัตน์ ทับทอง 20131 ป.4 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ