รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 6 อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/6

 


ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
176 ด.ญ. ชญาดา พลค้า 20132 ป.4 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
177 ด.ญ. มนทกานติ ธูปเกิด 20133 ป.4 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
178 ด.ญ. พัชญ์วัญญ์ สุวรรณวงศ์ 20134 ป.4 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
179 ด.ช. พี พรหมโชติ 20135 ป.6 มารดานฤมล ฉะเเชิงเทรา
180 ด.ช. ทิวัตถ์ งามเลิศ 20136 ป.6 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
181 ด.ญ. วริยา เข็มทองคำ 20137 ป.6 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
182 ด.ญ. ชาลีน อูรลิ่งส์ 20138 ป.6 ลัมเเบรต์พิชยญาลัย จันทบุรี
183 ด.ญ. นาเดีย อูรลิ่งส์ 20139 ป.5 ลัมเเบรต์พิชญาลัย จันทบุรี
184 ด.ญ. ไอดาณ อูรลิ่งส์ 20140 ป.5 ลัมเเบรต์พิชญาลัย จันทบุรี
185 ด.ช. ไรวินทร์ ลิ้มประเสริฐ 20141 ป.5 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพฯ
186 ด.ญ. ภานิษฐ์นันต์ อัศวินชัย 20142 ป.6 นานาชาติแองโกลสิงคโปร์ โคราช นครราชสีมา
187 ด.ช. วสวัตติ์ ลี้สมบุญ 20143 ป.5 รร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต สาขาเชียงใหม่ เชียงใหม่
188 ด.ญ. จิตตานันทิ์ บุญประวัติ 20144 ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
189 ด.ช. แดนฟ้า โอบายะวาทย์ 20145 ป.6 กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ
190 ด.ญ. นุชจิตรา รุ่งเรือง 10045 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพ
191 ด.ช. ณัฐสุต พลอยทับทิม 10046 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพฯ
192 ด.ช. จตุรภัทร ศรีวรเวียง 10047 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
193 ด.ญ. ฐิตาภรณ์ ศรีวรเวียง 10048 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
194 ด.ญ. ปณิชา ศศิเลิศกุล 10049 ป.5 อรรถมิตร กรุงเทพ
195 ด.ญ. นพวรรณ อ่างแก้ว 10050 ป.6 สถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
196 ด.ญ. วัชณิสา มาใช้เวทย์ 10051 ป.6 สถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
197 ด.ช. ศรัณย์ภพ พิบูลธนาวนิช 10052 ป.6 สถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
198 ด.ญ. เขมภัสสร์ ปานนิวัฒน์ 10053 ป.6 สถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
199 ด.ช. เมธาภัทร กลิ่นประยูร 10054 ป.6 สถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
200 ด.ช. ปภังกร พบหิรัญโสภณ 10055 ป.6 สถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
201 ด.ช. วชิรวิทย์ ไทยยากรณ์ 10056 ป.6 สถาพรศึกษา กรุงเทพมหาคร
202 ด.ช. ธนกร ชลันบุรีธรรม 10057 ป.6 สถาพรศึกษา กรุงเทพมหาคร
203 ด.ช. ธนวัฒน์ แทนบุญ 10058 ป.6 สถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร
204 ด.ช. ภทรธร บุรุษพัฒน์ 20146 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ
205 ด.ญ. อนัญญา แก้วนุกูล 20147 ป.5 เอกบูรพา กรุงเทพ
206 ด.ญ. กิติญาดา เวียนงาม 20148 ป.6 แย้มสอาด ปทุมธานี
207 ด.ช. ภัทรดนัย สุทธิรักษ์ 20149 ป.6 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา พระนครศรีอยุธยา
208 ด.ช. มงคล ศรีเกิด 20150 ป.6 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา พระนครศรีอยุธยา
209 ด.ช. เกียรติศักดิ์ ธีรวโรดม 20151 ป.6 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา พระนครศรีอยุธยา
210 ด.ช. วันชนะ สุทธากร 20152 ป.6 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา พระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ