รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 7 อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 3  ห้อง ป.3/7

 


ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
211 ด.ช. นภัสกร วงษ์เชื้อ 20153 ป.6 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา พระนครศรีอยุธยา
212 ด.ญ. อทิติทรา แก้วนาง 20154 ป.6 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา พระนครศรีอยุธยา
213 ด.ญ. รุจิรางค์ โลหะสุวรรณ 20155 ป.6 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา พระนครศรีอยุธยา
214 ด.ญ. ยลลดา นาคะบุตร 20156 ป.6 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา พระนครศรีอยุธยา
215 ด.ญ. นวพร เฉลิมมุข 20157 ป.6 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา พระนครศรีอยุธยา
216 ด.ช. ชัยพัฒน์ ศิริประทุม 20158 ป.6 ไตรรัตนาภิรักษ์ กรุงเทพฯ
217 ด.ญ. ตามตะวัน แก้วขาวใส 20159 ป.6 ไตรรัตนาภิรักษ์ กรุงเทพฯ
218 ด.ญ. พิมพ์นารา สุตังคานึ 20160 ป.4 มาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร
219 ด.ช. สุรบดี ลำนัย 20161 ป.6 ไตรรัตนาภิรักษ์ กรุงเทพฯ
220 ด.ญ. ภัทร์นรินทร์ จำศีล 20162 ป.6 ไตรรัตนาภิรักษ์ กรุงเทพฯ
221 ด.ญ. ทิพวรรณ ทับสฤงฆรา 20163 ป.6 ไตรรัตนาภิรักษ์ กรุงเทพฯ
222 ด.ญ. ภาวินีย์ ภูมิเจริญวัฒน์ 20164 ป.6 ไตรรัตนาภิรักษ์ กรุงเทพฯ
223 ด.ช. ณภัทร ภัทรบวรวุฒิ 20165 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
224 ด.ญ. อนัญญา ตั้งสินมั่นคง 20166 ป.6 พิชญศึกษา นนทบุรี
225 ด.ช. ธนกฤต อุยานนทรักษ์ 20167 ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมาหานคร
226 ด.ช. พิศิษฐ์ ลาภกิตติพาณิช 20168 ป.4 นานาชาติเอกมัย กรุงเทพ
227 ด.ญ. ชนกานต์ เจริญสันธิ์ 20169 ป.4 ปัญจทรัพย์ กรุงเทพ
228 ด.ญ. สุทธิ์วิชชา สิทธิประชาราษฏร์ 10059 ป.6 วัดสามัคคีธรรม กรุงเทพ
229 ด.ญ. สิริกร พลยามท 10060 ป.6 วัดสามัคคีธรรม กรุงเทพ
230 ด.ช. ปัณณวัฒน์ สุขประเสริฐ 10061 ป.6 วัดสามัคคีธรรม กรุงเทพ
231 ด.ช. ชวกร สอนอาจ 10062 ป.6 วัดสามัคคีธรรม กรุงเทพ
232 ด.ญ. นพัตสรณ์ จำปาทอง 20170 ป.5 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
233 ด.ญ. ฉันทิกา ใจดี 20171 ป.4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ
234 ด.ญ. ชนม์ณภัทร ธรรมบวร 20172 ป.4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ
235 ด.ญ. ธัญพิชชา ก่อเศรษฐการ 20173 ป.4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ
236 ด.ช. ธนภัทร อณิรักษ์กุล 20174 ป.4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ
237 ด.ญ. กุลนิภาณัฏฐ์ พินธุรักษ์ 20175 ป.4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ
238 ด.ช. กฤศนัท คูณโคตร 20176 ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ
239 ด.ญ. พรชนก วังรัตนากร 20177 ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ
240 ด.ญ. กันต์กมล วชิราพรพฤฒ 20178 ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ
241 ด.ญ. วริศรา พิทักษ์ชัยกุล 20179 ป.5 บีคอนเฮ้าส์แย้มสอาด ปทุมธานี
242 ด.ญ. ด.ญ.ภีรณัฐ เชิดโฉมตระกูล 20180 ป.6 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
243 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เหล่าสุนทรวณิช 20181 ป.6 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
244 ด.ญ. ศศิรัศมิ์ อารยุติธรรม 20182 ป.6 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
245 ด.ญ. อิสริยาภรณ์ แก้ววิเศษ 20183 ป.6 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ