รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 8 อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 2  ห้อง ป.3/8

 


ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
246 ด.ญ. พิชญาภา เสนกองแก้ว 20184 ป.6 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
247 ด.ญ. ณัฐวลัญช์ เพิ่มลาภ 20185 ป.4 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
248 ด.ญ. เมทิกา จิรอภินนท์ 20186 ป.6 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
249 ด.ญ. ปาริฉัตร จันทรทิม 20187 ป.4 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
250 ด.ญ. วชิราภรณ์ ภัทรเสน 20188 ป.4 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
251 ด.ญ. ดาริษา แก้วธุวารัชต์ 20189 ป.4 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
252 ด.ญ. ภัคจิรา แตงเจริญ 20190 ป.4 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
253 ด.ญ. กรทอง พัฒนภักดี 20191 ป.5 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
254 ด.ญ. กชมล คูธรรมรักษ์ 20192 ป.4 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว กรุงเทพ
255 ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์ หมูคำหล้า 20193 ป.5 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว กรุงเทพ
256 ด.ญ. อาราดา ส่งพัฒนายุทธ 20194 ป.6 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว กรุงเทพ
257 ด.ช. บรรณพต สีแก้ว 20195 ป.4 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
258 ด.ช. ปฏิพล คำพาแก้ว 20196 ป.4 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี
259 ด.ช. เจฏฐพัศ บัวขำ 20197 ป.4 ไทยคริสเตียน กรุงเทพ
260 ด.ช. ธเนศ พรมงาม 20198 ป.4 ไทยคริสเตียน กรุงเทพ
261 ด.ช. พฤกษ์ สมฤทธิ์ 20199 ป.4 ไทยคริสเตียน กรุงเทพ
262 ด.ญ. น้ำพระทัย พูลศาสตร์ 20200 ป.4 ไทยคริสเตียน กรุงเทพ
263 ด.ญ. ณภัทร ชีวีวัฒน์ 20201 ป.4 ไทยคริสเตียน กรุงเทพ
264 ด.ญ. เซอรีน่า คล้าค 20202 ป.5 ไทยคริสเตียน กรุงเทพ
265 ด.ช. ชยุตม์ โลหชิตรานนท์ 20203 ป.6 ไทยคริสเตียน กรุงเทพ
266 ด.ช. กฤติน ศรีรักษา 20204 ป.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ
267 ด.ญ. ฌิชชา นิลวานิช 20205 ป.5 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพ
268 ด.ช. ชัยธัช ตันประวัติ 20206 ป.5 สาธิตจุฬาฯ กรุงเทพฯ
269 ด.ญ. ปาณิศา ธรรมทีปกุล 10063 ป.6 ร.ร.ราชินีบน กรุงเทพมห
270 ด.ญ. ศุภลักษณ์ บุญเผือก 10064 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพฯ
271 ด.ญ. ญาณิศา อัศวัฒน์วิไกร 10065 ป.6 ราชินี กรุงเทพ
272 ด.ช. เตชธร มหานุกูล 10066 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
273 ด.ญ. ปริยากร กุดทิง 10067 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพ
274 ด.ช. สิรวิชญ์ นวกิจรังสรรค์ 20207 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
275 ด.ญ. ฐานิดา บุญเกิด 20208 ป.6 ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ
276 ด.ญ. กมลลักษณ์ พรอยู่ศรี 20209 ป.6 ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ
277 ด.ญ. พรธีรา แสบงบาล 20210 ป.6 ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ
278 ด.ญ. อุมาพร บวรพงษ์สกุล 20211 ป.6 ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ
279 ด.ช. พรธีรา แสบงบาล 20212 ป.6 ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ
280 ด.ญ. ศศิภา โนนโพธิ์ 20213 ป.6 ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ