รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 9 อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 2  ห้อง ป.3/9


 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
281 ด.ช. บรรณสรณ์ ทองก้อน 20214 ป.6 ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ
282 ด.ญ. พิชญาภา ทศพลดำเกิง 20215 ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
283 ด.ญ. โชติกา รัตนวุฒิกร 20216 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
284 ด.ช. ธีรัตม์ เลิศจิระวงศ์ 20217 ป.6 อัสสัสชัญแผนกประถม กทม.
285 ด.ญ. วลัยพรรณ ธรรมนิยมกุล 20218 ป.6 ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี
286 ด.ช. เกษมพัฒน์ เกษมสิริชูวงศ์ 20219 ป.4 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
287 ด.ช. จักรภัทร จิระวันชัยกุล 20220 ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ
288 ด.ญ. จิดาภา อินสว่าง 20221 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
289 ด.ช. อภิวิชญ์ ลิขิตเลอสรวง 20222 ป.4 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
290 ด.ช. สิงหณวัตน์ ใสสะอาด 20223 ป.4 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
291 ด.ช. ปวริศร์ มนูอมร 20224 ป.4 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
292 ด.ช. สิทธิธัช ปัญญารัตนกุล 20225 ป.4 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
293 ด.ช. รณกร แซ่เอ็ง 20226 ป.4 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
294 ด.ช. สหรัฐ ทองอ่วม 20227 ป.5 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
295 ด.ช. ปิยังกูร ราห์มาน 20228 ป.5 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
296 ด.ช. รัชพล พิชิตธนารักษ์ 20229 ป.6 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
297 ด.ช. กษิต พชรธรรม 20230 ป.6 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
298 ด.ช. ธรรศ ทัศนโกศล 20231 ป.6 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
299 ด.ช. ณัฐพนธ์ อัศวเสริมเจริญ 20232 ป.6 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
300 ด.ช. กรเดชน์ ชาญไพบูลย์รัตน์ 20233 ป.6 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
301 ด.ช. ภูริธกร กู้ชิงชัย 20234 ป.5 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
302 ด.ญ. จิดาภา จินาหุน 20235 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
303 ด.ญ. ณนารถ จรัลทรัพย์ 20236 ป.6 มารีวิทย์ บ่อวิน ชลบุรี
304 ด.ญ. ปริณดา พงศ์สุธนะ 20237 ป.5 โรงเรียนทับทอง กรุงเทพฯ
305 ด.ญ. ณภัชนันท์ ปรีชาญาณ 10068 ป.6 อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์
306 ด.ญ. กุญช์ชญา ปรีชาญาณ 10069 ป.5 อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์
307 ด.ญ. วราทิพย์ วงศ์ยั่งยืน 10070 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
308 ด.ช. ศิรฐากูร สุโกมล 10071 ป.5 ร.ร. พระตำหนัก สวนกุหลาบ มหามงคล จ.นครปฐม นครปฐม
309 ด.ช. เคนเน็ธ จอห์น มาร์โลว์ 20238 ป.6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
310 ด.ญ. ซาแมนต้า นิโคล มาร์โลว์ 20239 ป.5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
311 ด.ช. ฐปนรรฆ์ เรืองสันติโยธิน 20240 ป.5 อัสสัมชันแผนกประถม กรุงเทพ
312 ด.ญ. Chalita Wongnuam 20241 ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
313 ด.ช. Pronmanut Phungkham 20242 ป.6 โรงเรียนกรุงเทพพิทยา กรุงเทพ
314 ด.ญ. Natnicha Eared 20243 ป.6 กรุงเทพพิทยา สมุทรปราการ
315 ด.ญ. Napapha Ngoensoongnoen 20244 ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ