รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 


 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 6/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ห้องสอบที่ 10 อาคาร 2  (ตึกสีชมพู)  ชั้น 2  ห้อง ป.3/10

 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัด
316 ด.ช. พศวีร์ ไขแสงทอง 20245 ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพ
317 ด.ญ. Abhikunee Jaturapattarakij 20246 ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
318 ด.ญ. กฤตยาพร จิตรมั่น 20247 ป.6 โรงเรียนกรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
319 ด.ช. Suwijak Benjamanukorn 20248 ป.6 กรุงเทพพิทยา สมุทรปราการ
320 ด.ช. Kulawat Kedchan 20249 ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
321 ด.ช. ปองคุณ แมนซาโน 20250 ป.4 อำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
322 ด.ช. ปัณณทัต ประสพอารยา 20251 ป.4 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
323 ด.ช. ณฤชล ห่อวโนทยาน 20252 ป.4 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
324 ด.ญ. ปุญญิศา ดรละคร 20253 ป.4 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
325 ด.ญ. ปราณ ปุ้ยตระกูล 20254 ป.4 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
326 ด.ญ. ณัจนันท์ ประสพอารยา 20255 ป.4 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
327 ด.ญ. ธัญชนก แสงวงค์ทอง 20256 ป.4 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
328 ด.ญ. จิรัชยา ทรัพย์มูล 20257 ป.4 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
329 ด.ญ. ชุติสรา เหลี่ยมเงิน 20258 ป.4 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
330 ด.ช. ไบรอัน ปานชนน์ ไคยเปอร์ 20259 ป.5 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
331 ด.ช. กษิต พรรณา 20260 ป.5 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
332 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เกิดนพคุณ 20261 ป.5 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
333 ด.ช. ฤทธิพร โชตินวพันธุ์ 20262 ป.5 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
334 ด.ช. อชิระ ศิริรัตน์ 20263 ป.5 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
335 ด.ช. พลิน ตันศิริยากุล 20264 ป.5 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
336 ด.ญ. ฐิตารีย์ ทรัพย์พรรณ 20265 ป.5 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
337 ด.ญ. ธรรมมาตา เนาวพรพรรณ 20266 ป.5 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
338 ด.ญ. ทักษอร รองจร 20267 ป.5 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
339 ด.ญ. บรรณาลักษณ์ เตชะวิญญูนนท์ 20268 ป.5 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
340 ด.ญ. เกศเกล้า นิธิวรกุล 20269 ป.5 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
341 ด.ญ. อัญชิษฐา เส็งประยูร 20270 ป.5 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
342 ด.ช. พัฒนะ วัฒนเดชะกุล 20271 ป.6 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
343 ด.ช. ธีรดนย์ ธรรมพงษ์ 20272 ป.6 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
344 ด.ญ. จิรนันท์ สาระพล 20273 ป.6 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
345 ด.ญ. ดนิตา ลีลานภาภัทร 20274 ป.6 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
346 ด.ญ. นันทิชา ทรัพย์มูล 20275 ป.6 อำนวยศิลป์ธนบุรี กทม
347 ด.ญ. อาคาเซีย คาลาบักลา 20276 ป.6 โรงเรียนกรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
348 ด.ช. Pataradanai YU-nark 20277 ป.5 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
349 ด.ช. Mueangthai Meethong 20278 ป.5 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
350 ด.ช. Kawee Tangprajakpakdee 20279 ป.5 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบแล้ว และชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ