ข่าวสาร
เอกสารประกอบการอบรม หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

มาแล้ว! ตามคำเรียกร้อง

สืบเนื่องด้วยเมื่อวันที่?เมื่อวันที่ 21 และ 25 เมษายน 2555 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ? ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ได้ให้เกียรคิเป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับสมาชิกสมาคมครูประถมศึกษาในหัวข้อ? หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" และได้มี ผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์ขอเอกสารที่ใช้ในการบรรยาย

อ่านต่อ
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

?

??????????????? สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕? ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ
 
งานกฐินประจำปี 2554

ตามที่สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษาได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ วัดป่าอุ่มจาน จังหวัดอุดรธานีนั้น

ในงานครั้งนั้น มีผู้มีจิตศัทธาร่วมบริจาคเงินทำบุญทั้งสิ้น??๑๙๙,๙๙๙? บาท? (๒? แสนบาทถ้วน)
?
โดย อ.กุศยา? แสงเดช? และ ญาติๆ ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยเป็นเงิน? ๓๕,๐๐๐? บาท

อ่านต่อ
 
การจัดประกวดคำขวัญวันครู ปี 2555
02 พฤศจิกายน 2011

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมประกวด คำขวัญ วันครู พ.ศ. 2555 จัดขึ้นโดยคณะกรรมการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู พ.ศ. 2555? โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2011 เวลา 16:23 น.
อ่านต่อ
 
การประกวดบทร้อยรองเทิดเกียรติคุณครู ปี 2555
02 พฤศจิกายน 2011

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประกวด บทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู ปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะอนุกรรมการการจัดงานวันครู พ.ศ.2555 คุรุสภา?

หากท่านสนใจ สามารถดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2011 เวลา 16:22 น.
อ่านต่อ
 
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู
02 พฤศจิกายน 2011

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจส่งข้อเขียน "ความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู" เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2555

หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามภาพด้านล่างนะคะ

?

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:41 น.
อ่านต่อ
 
วีดีโอ งาน English Teacher World Heritage Camp 2011 ณ จ.อุดรธานี

ขอเชิญชมวีดีโอ งาน English Teacher World Heritage Camp 2011 ณ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา อ.หนองหานจ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2554

?

?

?

ซึ่งในวีดีโอดังกล่าว มีทั้งกิจกรรม และการอบรมครู โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในพื้นที่ และวิทยากรจากบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค

อ่านต่อ
 
วีดีโอการอบรมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา

สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา ร่วมกับบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ได้จัดการอมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในหลักสูตร Creating Activities and Assessment through English learning Indication '51? ณ โรงแรมปทุมรัตน์ จ.อุบลราชธานี

ดูวีดีโอ คลิกที่นี่

 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมการสอบ O-NET ปี 2555

การทดสอบความรู้เพื่อเตรียมการสอบ O-NET ปี ๒๕๕๕

?การทดสอบ Pre-ONET เป็นการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมการสอบ O-NET ปี ๒๕๕๕ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓? ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะในการทำข้อสอบที่มีรูปแบบเหมือนข้อสอบ O-NET? และเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับสูง? โดยการรายงานผลการทดสอบจะเจาะลึกข้อมูลความพร้อม? จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนทักษะการระบายกระดาษคำตอบและทักษะ???ความเข้าใจคำสั่งของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ?

นอกจากนี้ สถานศึกษาจะได้รับรายงานการวิจัยผลการสอบ??Pre-ONET ที่สะท้อน จุดแข็ง จุดอ่อน แบบเจาะลึก และ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลต่อไป?

?

วัตถุประสงค์?

๑.?เพื่อสะท้อนข้อมูลความพร้อมของผู้เรียน ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ที่รับการทดสอบ Pre-ONETได้รับทราบจุดเด่นและ?

??? จุดที่ควรพัฒนาของตนเอง ก่อนการทดสอบ O-NET ปี ๒๕๕๕ ต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2011 เวลา 10:38 น.
อ่านต่อ
 
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
27 พฤษภาคม 2011

โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบ SALT

?

การทดสอบ SALT : Student Achievement Level Test ?คือ? การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ?ครบ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตาม มาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปี และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ ?SALT จึงเป็นมาตรฐานกลางในการวัดคุณภาพผู้เรียนที่มีความเที่ยงตรง และเชื่อมั่นได้? ข้อสอบ SALT จึงเป็นเครื่องมือวัดผลที่ตรงตาม ตัวชี้วัดชั้นปี ที่สามารถใช้เป็นคะแนนสอบปลายภาค โดยจะวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคล จำแนกตามสาระ? มาตรฐาน ?ระดับการเรียนรู้ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑? กำหนด

?

อ่านต่อ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 4