The Association of Primary Health and Physical Teachers


?

ฉบับที่ 1/2554

ในโอกาสที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษาผมได้ตั้งปณิธานในการบริหารงานของสมาคมฯไว้ว่า ?...ร่วมใจกัน?มุ่งมั่น?รู้ทิศทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน...??และจะพยายามอย่างยิ่งที่จะให้สมาคมฯ?ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์?มีความก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและการศึกษา?แต่ในการบริหารจัดการของสมาคมฯ?จะดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล?ย่อมต้องได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย?ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมาชิก?หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง?รวมทั้งผู้สนใจเกี่ยวกับการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัท?สำนักพิมพ์แม็ค?จำกัด?ที่จัดดำเนินการทำเวปไซต์ และ Facebook ของสมาคมฯ?ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สมาชิกฯ?และผู้ที่สนใจในเนื้อหาสาระและกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา?เพื่อจะได้รับทราบข้อมูล?ข่าวสารและความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของการศึกษา?รวมทั้งจะใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง?ทันสมัย?ตลอดจนจะมีส่วนสำคัญยิ่งในการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและผู้ที่สนใจได้รับทราบผ่านทางเวปไซต์ของสมาคมฯ

ท้ายที่สุดนี้?หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกของสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษาและผู้สนใจทุกคนคงจะให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการฯ?ที่ทุกท่านได้เสียสละและอุทิศเวลาให้กับการกระทำภารกิจทั้งหลายให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้?เพื่อประโยชน์ของสมาชิก และชื่อเสียงของสมาคมฯ?ตลอดไปอย่างยั่งยืน

นายแสงทอง ธาตุเสถียร

นายกสมาคม

1?มกราคม 2554


ข่าวสาร etvMAC.tv

ข่าวสาร

VIP MAC CARD

VIP MAC CARD ข่าวดีสำหรับสมาชิกสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา   เนื่องจากบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด...

อ่านต่อ...

 

งานอบรมและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ...

อ่านต่อ...

 

อบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะของครูพ

สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา จัดอบรม หลักสูตร " การเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะของครูพละศึกษา สู่อาเซีย...

อ่านต่อ...

 

ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 1-4

วารสารการศึกษาต้องมาก่อนเป็นวารสารความรู้สำหรับคุณครูทุกท่าน ในปีนี้ มีเนื่อหาครบถ้วนเช่นเดิม และมีบทความเกี่...

อ่านต่อ...

 

More in: ข่าวสาร

กิจกรรมสมาคม

News image

กิจกรรมของสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา ประ

15 กรกฏาคม 2016

อ่านต่อ...

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการกุศลประจำปี 2557

28 มกราคม 2014

อ่านต่อ...

 

More in: กิจกรรมของสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา


แนะนำเว็บ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
 
© 2010 Copyright Mac Press Co.,Ltd. All Rights Reserved.