The Association of Primary Health and Physical Teachers


คณะกรรมการบริหารสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา
นายแสงทอง ธาตุเสถียร

นายกสมาคมฯ

นายวันจักร แก่นณรงค์
อุปนายก คนที่ ๑
นายวิชัย นาสมยนต์
อุปนายก คนที่ ๒
นายสุขุม  เทศกรณ์
กรรมการ
นายณรงค์ชัย  งามเจริญ
กรรมการ
นางสาวอุษา  เคือนคล้าย
กรรมการ
นางสาวทวีพร  ขำสุภาพ
กรรมการ
นางสาวอรุณ  พรมมานอก
กรรมการ
นายณัฐพงศ์  เชื้อเพชร
กรรมการ
นางนิภาพร  คำสุข
กรรมการ
นางสาววรรษมล  แสนทวีสุข
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ ยิ่งสกุล
กรรมการและนายทะเบียน
นางสาววรรณกร  สมบูรณ์
กรรมการและประชาสัมพันธ์
นายพชรนันต์ อยุ่ไทย
กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวฐิติมา ธนสารสุรพงศ์
กรรมการและประชาสัมพันธ์