The Association of Primary Health and Physical Teachers


?การนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สู่ชั้นเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามมาตรฐาน ?

 

สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้น 1 - 2 ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาครู ในหัวข้อ? ?การนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สู่ชั้นเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามมาตรฐาน ? ?วิทยากรโดย อาจารย์แสงทอง ธาตุเสถียร? ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ? กรุงเทพมหานคร