The Association of Primary Health and Physical Teachers


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
08 เมษายน 2011

สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ขึ้นที่โรงแรมกานต์มณี พาเล. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554 โดยภายในงานได้มีการอบรมให้แก่สมาชิก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในหลักสูตร "สอนอย่างไรให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ และทันต่อความเปลี่ยนแปลง? วิทยากรโดย อ.แสงทอง ธาตุเสถียร นายกสมาคม

?