The Association of Primary Health and Physical Teachers


ประชาสัมพันธ์ เรื่องการทดสอบความรู้เพื่อการเตรียมสอบ O-NET ปี 2555

การทดสอบความรู้เพื่อเตรียมการสอบ O-NET ปี ๒๕๕๕

?

การทดสอบ Pre-ONET เป็นการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมการสอบ O-NET ปี ๒๕๕๕ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓? ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะในการทำข้อสอบที่มีรูปแบบเหมือนข้อสอบ O-NET? และเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับสูง? โดยการรายงานผลการทดสอบจะเจาะลึกข้อมูลความพร้อม? จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนทักษะการระบายกระดาษคำตอบและทักษะ?ความเข้าใจคำสั่งของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

?นอกจากนี้ สถานศึกษาจะได้รับรายงานการวิจัยผลการสอบ Pre-ONET ที่สะท้อน จุดแข็ง จุดอ่อน แบบเจาะลึก และ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลต่อไป?

?

วัตถุประสงค์?

๑.??เพื่อสะท้อนข้อมูลความพร้อมของผู้เรียน ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ที่รับการทดสอบ Pre-ONETได้รับทราบจุดเด่นและ

???? จุดที่ควรพัฒนาของตนเอง ก่อนการทดสอบ O-NET ปี ๒๕๕๕ ต่อไป

๒.??เพื่อพัฒนาความพร้อม และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เข้าร่วมการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมการ

??? สอบ?O-NET ปี ๒๕๕๕ ให้สูงขึ้น

?

สิทธิประโยชน์สำหรับสอบ?

๑.?การฝึกทักษะในการทำข้อสอบที่เน้นทักษะการคิดในระดับสูง

๒.?ได้รายงานผลการสอบแบบเจาะลึก สะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อน รายสาระ? จำแนกตามระดับการเรียนรู้

๓.?สะท้อนทักษะการทำแบบทดสอบทั้งทักษะการระบายคำตอบและการเข้าใจคำสั่ง

๔.?คู่มือเตรียมสอบ พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบ และคู่มือเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด

๕.?ได้รับประสบการณ์และทราบแนวทางของการสอบ O-NET ลดความกังวลและความตื่นเต้นในการสอบจริง

๖.?ทราบแนวทางในการเติมเต็มความรู้และวางแผนในการพัฒนาตนเองเพื่อการสอบ O-NET? จริง

?

รายละเอียดอื่น? ๆ ?

-?สถานที่สมัครสอบ : ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนที่ท่านศึกษาอยู่

-?วันที่รับสมัครสอบ : วันนี้ ? ๒ กันยายน ๒๕๕๔

-?วันที่จัดสอบ : ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

-?ค่าสมัคร ๓๕๐ บาท / คน

-? วันที่ประกาศผลสอบ : ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

?

หน่วยงานรับผิดชอบ???:?? บริษัทโมเดอร์น อคาเดมิก เซ็นเตอร์ จำกัด

?

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน