The Association of Primary Health and Physical Teachers


รายละเอียดการจัดตั้งสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา
ทะเบียนเลขที่ จ.4805/2552

ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552

1. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและความก้าวหน้าทางด้านงานวิชาการ รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและบุคคลทั่วไป
  3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รวมถึงการสนับสนุนให้สมาชิกเขียนเอกสารตำราสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อใช้ในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ
  4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างสัมพันธภาพกับสถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตหรือพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันของครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการเผยแพร่เอกสาร ข้อมูลข่าวสารของสมาคม หรืออื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่มวลสมาชิก รวมทั้งการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกด้วย
  6. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการกุศลทั่วไป
  7. การดำเนินงานของสมาคมจะไม่กระทำการใด ๆ เพื่อหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน

?

2. สถานที่ตั้ง

เลขที่ 9/99 ชั้น 2 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3. ระเบียบการสมัครสมาชิก

3.1 ประเภทสมาชิก
1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หรือเขียนหนังสือสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา
2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้เขียนตำรา นักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม กิจกรรมกับสมาคม
3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีอุปการคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
1) สมาชิกสามัญ
- ชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100.- บาท
- ชำระค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท   หรือ ชำระค่าบำรุงตลอดชีพ 500.- บาท
2) สมาชิกวิสามัญ
- ชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100.- บาท
- ชำระค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท   หรือ ชำระค่าบำรุงตลอดชีพ 500.- บาท
3) สมาชิกกิตติมศักดิ์
- ชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100.- บาท
- ชำระค่าบำรุงรายปี ปีละ 100.- บาท    หรือ ชำระค่าบำรุงตลอดชีพ 500.- บาท3.3 เอกสารประกอบการสมัคร
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ้ามี)

 

3.4 วิธีการสมัคร
1) สมัครด้วยตนเอง สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา เลขที่ 9/99 ชั้น 2 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2) หรือโอนเงินมายังบัญชีออมทรัยพ์  เลขที่ 045-2-03242-4 สาขาลาดพร้าว 25 ชื่อบัญชีสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา


3.5 วิธีการส่งเอกสารและส่งใบสมัคร

1.ส่ง FAX ใบ pay in / ใบสมัครสมาชิก และหลักฐานะประกอบการสมัคร มาที่หมายเลขโทรศัทพ์ 02 938 2028 กด 6 (คุณนาตยา อ่วมเสน) หรือส่งเอกสารมาตามที่อยู่ใน หรือ

2. ส่ง ใบ pay in / ใบสมัครสมาชิก และหลักฐานะประกอบการสมัครมายัง บัญชีสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา เลขที่ 9/99 ชั้น 2 อาคารแม็ค  ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3. ส่ง pay in / ใบสมัครสมาชิก และหลักฐานะประกอบการสมัคร มาที่ email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ ข้อความมายัง facebook บัญชีสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา