The Association of Primary Health and Physical Teachers


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕? ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้

????????

?

?????????? - เวลา ๙.๐๐ น. ???? บรรยายพิเศษ หัวข้อ ???การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี๒๕๕๘? วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์? ศิลาเดช? (สมาชิก และผู้สมัครสมาชิกภายในงาน เข้าอบรมฟรี / บุคคลทั่วไปชำระค่าลงทะเบียน ๓๕๐.- บาท)

????? ?????- เวลา ๑๓.๐๐ น.?? ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕

?

????? ???? จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ และเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยส่งแบบตอบรับมาที่ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๙๓๘ ๒๐๒๘ ?ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

?

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download?ใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม?คลิกที่นี่

Download ใบสมัครสมาชิกสมาคม คลิกที่นี่