The Association of Primary Health and Physical Teachers


งานอบรมและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ ๑๖ ?มีนาคม ๒๕๕๖? ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้

???????

- ?บรรยายพิเศษ หัวข้อ ???การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ให้ทันต่อการเปิดรับประชาคมอาเซียน? ?บรรยายโดย? รศ.ดร.เอมอัชฎา วัฒนบุรานนท์?

???????????????

- ?ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

?

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ และเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยส่งแบบตอบรับมาที่ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๙๓๘ ๒๐๒๘ ?ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ (สมาชิก และผู้สมัครสมาชิกภายในงาน เข้าอบรมฟรี / บุคคลทั่วไปชำระค่าลงทะเบียน ๔๐๐.- บาท)? ดูรายละเอียดได้ในแบบตอบรับค่ะ

?

ดูแบบตอบรับ? คลิกที่นี่

?