The Association of Primary Health and Physical Teachers


ข่าวสาร


แจ้งเลื่อนงานอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมทางด้านสมรรถนะของครูพลศึกษา สู่อาเซียน"

?

?ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร

?????? ?การเตรียมความพร้อมทางด้านสมรรถนะของครูพลศึกษา สู่อาเซียน"

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554

ณ โรงแรม แจ็ส โซเทล (JAZZOTEL) กรุงเทพมหานคร เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

????????????? วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์สุปราณีวิ์? ขวัญบุญจันทร์?

คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ ประสานมิตร

?

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน ทางสมาคมจึงขอดูสถานการณ์ดังกล่าวว่าจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางมาอบรมของสมาชิกหรือไม่ จึงจำเป็นต้องเลื่อนการอบรมดังกล่าวไปก่อน และจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

?

สำหรับท่านที่ได้สมัครมาแล้วนั้น ทางเจ้าหน้าที่สมาคมจะติดต่อไปยังท่านเพื่อแจ้งความคืบหน้าต่อไป หรือท่านสามารถติดต่อกลับได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 หรือ 3912? หรือทาง www.facebook.com/apt.health

?

ขอเลื่อนงานอบรมในหลักสูตร

?

 
ขอเชิญสมาชิกสมาคม เข้าอบรมฟรี

?????? สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษา จะจัดอบรมหลักสูตร?

?การเตรียมความพร้อมทางด้านสมรรถนะของครูพลศึกษา สู่อาเซียน"

?

???????????? จึงขอเชิญชวนสมาชิก และผู้สนใจโดยทั่วไป เข้าร่วมอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรม แจ็ส โซเทล (JAZZOTEL) กรุงเทพมหานคร เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

?

???????????? วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์สุปราณีวิ์? ขวัญบุญจันทร์? คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ ประสานมิตร

อ่านต่อ
 
โครงการ "Exercise ด้วยแม่ไม้เพลงมวย" ปีที่ 1
23 มิถุนายน 2011

สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา ได้โครงการ???Exercise ด้วยแม่ไม้เพลงมวย???โดยมีรายละเอียดดังนี้??

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

หลักการและเหตุผล

??? พัฒนาการของเด็กที่สำคัญ 4 ประการ คือการพัฒนาทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา? ซึ่งการ? ออกกำลังกาย ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการทั้งสี่ด้าน แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการออกกำลังกายที่ต่อเนื่อง?? และยั่งยืน? สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา จึงมีแนวคิดเรื่องการปลูกฝังให้เยาวชนรักการออกกำลังกาย โดยจะเริ่มตั้งแต่เยาวชนในระดับประถม เพราะเท่าที่ผ่านมาการออกกำลังกายเป็นที่นิยมเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน หรือผู้สูงอายุ ที่เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ส่วนในกลุ่มของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในระดับประถมศึกษายังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควร

อ่านต่อ
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการทดสอบความรู้เพื่อการเตรียมสอบ O-NET ปี 2555

การทดสอบความรู้เพื่อเตรียมการสอบ O-NET ปี ๒๕๕๕

?

การทดสอบ Pre-ONET เป็นการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมการสอบ O-NET ปี ๒๕๕๕ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓? ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะในการทำข้อสอบที่มีรูปแบบเหมือนข้อสอบ O-NET? และเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับสูง? โดยการรายงานผลการทดสอบจะเจาะลึกข้อมูลความพร้อม? จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนทักษะการระบายกระดาษคำตอบและทักษะ?ความเข้าใจคำสั่งของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

?นอกจากนี้ สถานศึกษาจะได้รับรายงานการวิจัยผลการสอบ Pre-ONET ที่สะท้อน จุดแข็ง จุดอ่อน แบบเจาะลึก และ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลต่อไป?

?

วัตถุประสงค์?

๑.??เพื่อสะท้อนข้อมูลความพร้อมของผู้เรียน ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ที่รับการทดสอบ Pre-ONETได้รับทราบจุดเด่นและ

???? จุดที่ควรพัฒนาของตนเอง ก่อนการทดสอบ O-NET ปี ๒๕๕๕ ต่อไป

อ่านต่อ
 
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบ SALT

?

การทดสอบ SALT : Student Achievement Level Test ?คือ? การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ?ครบ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตาม มาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปี และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ ?SALT จึงเป็นมาตรฐานกลางในการวัดคุณภาพผู้เรียนที่มีความเที่ยงตรง และเชื่อมั่นได้? ข้อสอบ SALT จึงเป็นเครื่องมือวัดผลที่ตรงตาม ตัวชี้วัดชั้นปี ที่สามารถใช้เป็นคะแนนสอบปลายภาค โดยจะวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคล จำแนกตามสาระ? มาตรฐาน ?ระดับการเรียนรู้ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑? กำหนด ?

อ่านต่อ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 4