The Association of Primary Health and Physical Teachers


มิถุนายน 2011

23 มิถุนายน 2011

สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา ได้โครงการ???Exercise ด้วยแม่ไม้เพลงมวย???โดยมีรายละเอียดดังนี้??

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

หลักการและเหตุผล

??? พัฒนาการของเด็กที่สำคัญ 4 ประการ คือการพัฒนาทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา? ซึ่งการ? ออกกำลังกาย ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการทั้งสี่ด้าน แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการออกกำลังกายที่ต่อเนื่อง?? และยั่งยืน? สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา จึงมีแนวคิดเรื่องการปลูกฝังให้เยาวชนรักการออกกำลังกาย โดยจะเริ่มตั้งแต่เยาวชนในระดับประถม เพราะเท่าที่ผ่านมาการออกกำลังกายเป็นที่นิยมเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน หรือผู้สูงอายุ ที่เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ส่วนในกลุ่มของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในระดับประถมศึกษายังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควร

09 มิถุนายน 2011

การทดสอบความรู้เพื่อเตรียมการสอบ O-NET ปี ๒๕๕๕

?

การทดสอบ Pre-ONET เป็นการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมการสอบ O-NET ปี ๒๕๕๕ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓? ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะในการทำข้อสอบที่มีรูปแบบเหมือนข้อสอบ O-NET? และเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับสูง? โดยการรายงานผลการทดสอบจะเจาะลึกข้อมูลความพร้อม? จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนทักษะการระบายกระดาษคำตอบและทักษะ?ความเข้าใจคำสั่งของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

?นอกจากนี้ สถานศึกษาจะได้รับรายงานการวิจัยผลการสอบ Pre-ONET ที่สะท้อน จุดแข็ง จุดอ่อน แบบเจาะลึก และ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลต่อไป?

?

วัตถุประสงค์?

๑.??เพื่อสะท้อนข้อมูลความพร้อมของผู้เรียน ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ที่รับการทดสอบ Pre-ONETได้รับทราบจุดเด่นและ

???? จุดที่ควรพัฒนาของตนเอง ก่อนการทดสอบ O-NET ปี ๒๕๕๕ ต่อไป