The Association of Primary Health and Physical Teachers


มีนาคม 2012

22 มีนาคม 2012

สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕? ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร ?โดยมีรายละเอียดดังนี้