The Association of Primary Mathematics Teachers


?

ฉบับที่ 1/2554

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่? พุทธศักราช 2554?? ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังเพื่อนสมาชิกสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษาทุกท่าน

มาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษาได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลาปีเศษ?โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์และส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์? ปัจจุบันมีคณะกรรมการสมาคมฯ จำนวน 25 คน?ได้ปฏิบัติกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การประชุมสัมมนา?การอบรมพัฒนาครูผู้สอน?หรือการจัดแข่งขั้นความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา

เนื่องจากสมาคมฯของเรายังไม่ใหญ่ มีสมาชิกประมาณ?200? คน?การขยายผลอาจจะไม่ครอบคลุมได้ทั้งหมด?จึงมีนโยบายที่จะระดมเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มากขึ้น? เพื่อช่วยกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียนและสมาชิกสังคม

สมาคมฯ มีนโยบายที่จัดกิจกรรมการช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย?และจะจัดค่ายครูคณิตศาสตร์?การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประถมศึกษา? จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมเป็นสมาชิก

สุดท้ายนี้? ผมขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ท่านเคารพนับถือ?ได้โปรดบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข?ความเจริญ? พรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย แคล้วคลาดจากโรคภัย?ไข้เจ็บและภยันตรายทั้งปวง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายทรงวิทย์? สุวรรณธาดา

นายกสมาคม

1 มกราคม 2554


ข่าวสาร etvMAC.tv

ข่าวสาร

ประกาศผลสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่

     

อ่านต่อ...

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางคณ

สมาคมขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่า...

อ่านต่อ...

 

รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งท

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตาร...

อ่านต่อ...

 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ะดับประถมศึกษ

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดั...

อ่านต่อ...

 

More in: ข่าวสาร

กิจกรรมสมาคม

News image

ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษ

12 มกราคม 2016

อ่านต่อ...

 

News image

ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิ

27 มกราคม 2014

อ่านต่อ...

 

News image

ภาพบรรยากาศงานประกวด และพิธีมอบรางวัลการ

11 ธันวาคม 2013

อ่านต่อ...

 

More in: กิจกรรมของสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา


แนะนำเว็บ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
 
© 2010 Copyright Mac Press Co.,Ltd. All Rights Reserved.