The Association of Primary Mathematics Teachers


สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

ประกาศผลสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561

01 กุมภาพันธ์ 2018

 

 

 

15 มกราคม 2018

สมาคมขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติตลอดไป

 

19 มิถุนายน 2017

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 5 มกราคม 2561

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ รงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

25 พฤษภาคม 2017

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาอีกทางหนึ่ง

 

download โครงการ

download วิธีการสมัครสอบออนไลน์

download แผนที่สนามสอบ

 

19 มกราคม 2017

สมาคมขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติตลอดไป

 

 

08 กรกฏาคม 2016

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 6 มกราคม 2560

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. รายชื่อที่ขึ้นในเว็บไซต์ ณ ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ยืนยันการส่งเอกสารใบสมัครสอบและการชำระเงิน / นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2560 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น รงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร


 

01 กรกฏาคม 2016

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้


แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาอีกทางหนึ่ง

 

download ใบสมัคร

download แผนที่สนามสอบ

 

27 เมษายน 2016

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ และจัดอบให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป

ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้


- บรรยายพิเศษ หัวข้อ "พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์"

วิทยากรโดย อ.ทรงวิทย์  สุวรรณธาดา


-  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ และเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยส่งแบบตอบรับมาที่ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๙๓๘ ๒๐๒๘ กด ๖ ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (สมาชิก และผู้สมัครสมาชิกภายในงาน เข้าอบรมฟรี / บุคคลทั่วไปชำระค่าลงทะเบียน ๔๐๐.- บาท)

ดูรายละเอียดได้ในแบบตอบรับค่ะ

 

download จดหมายเชิญ

download ตารางกิจกรรม

download ใบสมัคร

download แผนที่

 

ประกาศผลสอบสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ครั้งที่ 6

14 มกราคม 2016

 

 

 

ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6

12 มกราคม 2016

 

ดูผลสอบ คลิกที่นี่

 

ภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนเบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร

หน้า 1 จาก 8