The Association of Primary Mathematics Teachers


เชิญร่วมงานพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เชิญร่วมร่วมงานพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนี (วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม)

พิธีมอบมีขึ้น ณ? ห้องชมพูนุท ?โรงเรียนวัดราชบพิธ??กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔??? เวลา ๑๔.๐๐ น. ? ๑๕.๓๐ น.

สนใจร่วม ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียน หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวชิราภรณ์? พรวริทธ์นันท์??สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่ ๙/๙๙ อาคารแม็ค ลาดพร้าว ๓๘ ถนนลาดพร้าว?แขวงจันทรเกษม ?เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๙๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๑๒ ๐๖๖๑? ต่อ ๓๙๑๒ หรือ (๐๘๗) ๐๖๕-๒๒๖๖ ส่งแฟ็กซ์มาที่ เบอร์โทรสาร? ๐ ๒๙๓๘ ๒๐๒๘ ?ถึง

* กรุณาส่งใบตอบรับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ *?

?