The Association of Primary Mathematics Teachers


รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 ธันวาคม 2557

 

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมองรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 5

ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558

ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร


ลำดับ
ชื่อ สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
1 ด.ช. พิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2 ด.ช. ทัตเทพ หลักเมือง ป.4 แสงทองวิทยา สงขลา
3 ด.ญ. นุชนิชา ทองประเสริฐ ป.5 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
4 ด.ช. พิชญุตม์ จีระธวัชชัย ป.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
5 ด.ช. ปณชัย โชคถนอมทรัพย์ ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
6 ด.ช. ภูดิศ เจษฎาธรรมสถิต ป.5 สาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
7 ด.ช. ณัฐชนน ทั่งทอง ป.4 สาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
8 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ศรีวงษา ป.4 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง
9 ด.ญ. ภัทรมน พงศ์เจตน์พงศ์ ป.5 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
10 ด.ญ. ธีริศรา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ป.5 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
11 ด.ช. ณัฐภัทร พงศ์อภิรักษกุล ป.5 สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
12 ด.ช. สรวิชญ์ เฮงสุวนิช ป.4 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี
13 ด.ช. สิรวิทย เฮงสุวนิช ป.3 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี
14 ด.ญ. นภสร ซอนยา พจชมานะวงศ์ ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
15 ด.ช. ยศพัทธ์ ปุณยวรพันธ์ ป.5 สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี
16 ด.ญ. พิชชานันท์ สาระกุล ป.6 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
17 ด.ญ. ณรัณประไพ สุทธิสัมพัทน์ ป.6 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
18 ด.ญ. อรณัส ฉัตรศิริสกุล ป.6 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี
19 ด.ช. เตชินท์ มิกี้ ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
20 ด.ญ. พัทธ์ธีรา โชติภูวพิพัฒน์ ป.4 อัมพรไพศาล นนทบุรี
21 ด.ช. ศิระ ดวงเนตร ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
22 ด.ช. ณภัท อุตบัววงศ์ ป.3 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
23 ด.ช. พิจักษณ์ วณิชยากร ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
24 ด.ญ. ญาดา มหาเดชสุรชัย ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
25 ด.ช. เจตนิพิฐ ปรปักษ์เป็นจุณ ป.6 อนุบาลราชสีมา นครราชสีมา
26 ด.ช. สรทรรศน์ ศรีอรุณลักษณ์ ป.5 วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร
27 ด.ญ. ณภัทร วารีเศวตสุวรรณ ป.6 เขมะสิริอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
28 ด.ช. ขัมน์ อรุณศิริวงศ์ ป.4 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
29 ด.ญ. ธนัชพร เพชรแก้ว ป.4 อนุบาลชุมพร ชุมพร
30 ด.ญ. จิณัฐตา พลรักษ์เขตต์ ป.4 อนุบาลชุมพร ชุมพร
31 ด.ญ. พชรพร เลาหะคามิน มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
32 ด.ช. ธิติ เถลิงบุญสิริ ป.5 โชคชัย กรุงเทพมหานคร
33 ด.ช. สวรินทร์ เล็กเลิศศิริวงศ์ ป.5 เผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร
34 ด.ญ. รุธิรานันท์ เจียรกุล ป.5 เพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
35 ด.ญ. ชนิศา พร้อมพัฒนภักดี ป.5 สาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
36 ด.ญ. กัญจน์มิตา บุญสุวรรณ ป.4 เขมะสิริอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
37 ด.ช. นัฏทพงศ์ บุตรกูล ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
38 ด.ญ. สานฝัน ปัทมมงคลชัย ป.5 อนุบาลระยอง ระยอง
39 ด.ช. แทนวงศ์ ปัทมมงคลชัย ป.4 อนุบาลระยอง ระยอง
40 ด.ช. พงศ์ภีรัฏน์ วีรปกรณ์ ป.6 นฤมลทิน กรุงเทพมหานคร
41 ด.ญ. กิ่งกรอง สกุลเดชไพศาล ป.6 พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
42 ด.ญ. สิริภัทร พัฒนวศิน ป.5 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
43 ด.ญ. ปริยากร พุฒเกิดพันธุ์ ป.6 เขมะสิริอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
44 ด.ช. สรวิชญ์ พูลสวัสดิ์ ป.4 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี
45 ด.ญ. รติวฤนท ทีฆรัชตธนกุล ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
46 ด.ช. ทีฆ์กฤช ทีฆรัชตธนกุล ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
47 ด.ช. ปพณ ละเภท ป.6 ดรุณากาญจนบุรี กาญจนบุรี
48 ด.ช. วรัญญู โรจน์พลากร ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
49 ด.ญ. พัฒพิชญ์สา โสภณธรรมพัฒน์ ป.2 วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร
50 ด.ช. กฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ ป.6 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3912 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 1 มกราคม 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ