The Association of Primary Mathematics Teachers


การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับ  ประถมศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ในระดับประถมศึกษาอีกทางหนึ่ง

download ใบสมัคร

 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน  ทั่วประเทศได้เข้าร่วมแข่งขัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เพื่อให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาที่เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์
 2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนประถมศึกษาสนใจวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษามากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทั่วประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้ โดยไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

วิธีการสมัคร

 1. กำหนดรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 - 25 ธันวาคม 2558
 2. ค่าสมัครคนละ 150.- บาท
 3. ส่งใบสมัคร พร้อมใบ pay in มายัง

3.1     ไปรษณีย์ถึง สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ซ.ลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 หรือ

3.2   scan เอกสารส่งมาที่  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ

3.3   ส่ง FAX มายังหมายเลข 0 2938 2028 กด 6

 

การชำระเงิน : โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาลาดพร้าว 25 ชื่อบัญชี สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่บัญชี 045-2-05945-4

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ที่ www.apt4kru.org/math


การลงทะเบียนสอบ : นำบัตรประชาชน มาแสดงในวันสอบ หากไม่นำมาถือว่าหมดสิทธิ์สอบ *


รายละเอียดการแข่งขัน

 1. กำหนดวันสอบแข่งขัน วันอาทิตย์วันที่ 10  มกราคม 2559  เวลา 9.00 น.-11.00 น.
 2. ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น.-14.30 น.
 3. สถานที่สอบแข่งขัน ณ โรงเรียนเบญจมินทร์ ถ.นวมินทร์ (ปากซอยนวมินทร์ 74) กรุงเทพมหานคร
 4. หากผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเป็นอันดับ 1,2 หรือ 3 มีคะแนนเท่ากัน จะต้องสอบเพื่อหาผู้ได้อันดับละ 1 คน อีกครั้ง
 5. ผู้ที่มีคะแนนสอบสูงสุด 23 คนแรก ถือเป็นผู้ได้รับรางวัล

 

** ประกาศผลสอบทาง www.apt4kru.org/math ภายในวันที่ 18 มกราคม 2559 โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนในการดูผลสอบ

 

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับเงินรางวัล  10,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      ได้รับเงินรางวัล    7,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      ได้รับเงินรางวัล    5,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 20 รางวัล         ได้รับเงินรางวัลละ 1,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นจำนวน  42,000  บาท


ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

 

ผู้สนับสนุนโครงการ

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 

หมายเหตุ : รายได้จากค่าสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่าย (ค่ากรรมการตรวจข้อสอบ กรรมการคุมสอบ และ  ค่าสถานที่) จะนำเงินไปเป็นรายได้ของสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป

 

: นักเรียนที่สนใจสั่งซื้อเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ปี 2553 – 2554 โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมกับค่าสมัครสอบ รวมทั้งสิ้น 300 บาท ทางสมาคมฯ จะจัดส่งลงทะเบียนให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ด้านหน้าใบสมัคร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0  2512  0661 ต่อ 3912 , 2815                                                                download ใบสมัคร